++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение №3 «Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.« на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

План за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020), одобрен с Решение №974/26.09.2018г. на ОбС-Свиленград

Одобрен Годишен план план за ползване на дървесина,собственост на Община Свиленград за 2019г.,ведно с комплектовън лесосечен фонд за 2019г.

Решение № 982/26.09.2018г. на ОбС-Свиленград

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Проект на план за действие на на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Допълващ протокол от 02.07.2018г. към протокол от 29.06.2018г. по чл. 37 и, ал. 10 от ЗСПЗЗ на Областна дирекция "Земеделие" Хасково

Обявление във връзка с изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.”,

Обявление за изменение на Приложение №8 „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица” на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” И Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г

Протокол за поправка на протокол от 23.05.2018г.

Измемение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” и Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Протокол от 26.04.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г., съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

План за паша 2018г .

Обявление за изменение на  Приложение №3 „Справка за недвижими имоти – ЧОС, които Община Свиленград възнамерява да предложи за учредяване на право на строеж през 2018г.” на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2018 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г., приета с Решение №740/31.01.2018г. на ОбС - Свиленград.

Протокол от 23.03.2018г.за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г

Обява относно регистрирането на заявления в регистъра на тютюнопроизводителите

Обявление за замяна съгласно чл.40,ал.4 от ЗОС

Списък за настаняване в общинско жилище към дата 31.12.2017г.

Решение №783/28.02.2018г. допълнено с Решение №784/28.02.2018г. на Общински съвет – Свиленград, ведно със Списъци – Приложения към решението на ОбС-Свиленград, съдържащи пълно описание на имотите, годишна наемна цена определена по пазарен механизъм, за всяко землище.

Заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ одобрени със Заповед № РД 46-9026.02.2016г.

Съобщение за предстояща процедура по чл.37и от ЗЗПЗЗ.

Проект на списъците по Приложения за съответните землища, съдържащи пълно описание на имотите за всяко землище.

Забрана за паша в горските територии съгласно условията на чл.124 от Закона за горите

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Публикуван "Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2018г. от ОГФ на Община Свиленград

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 420/25.01.2017г. на ОбС – Свиленград.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.

Обявление за отчуждаване на част от имоти-частна собственост, находящи се в землището на гр.Свиленград,Община Свиленград за изграждане на обект:" Местен път с трайна настилка с дължина 0+640 км.,м."Бялата пръст", землище гр.Свиленград

Съобщение за отваряне на предложение и обвързващо предложение в процедура по предоставяне на концесия за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на „Гробищен парк” ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по кадастралната карта на гр.Свиленград (имот № 001858 по КВС)

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия  за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на Гробищен парк  ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по КК на  Свиленград.

Документация за участие в открита процедура по предоставяне на концесия за извършване на траурни услуги, управление и поддържане на Гробищен парк  ведно с Ритуална зала, разположен в поземлен имот с идентификатор 65677.605.858 по КК на  Свиленград.

Обявление за изменение на Приложение 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2017 год.”

Концесионни анализи на язовир №000493, с.Мустрак

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Документация за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Протокол на комисия за разпределение на пасища,мери и ливади от 12.04.2017г. за стопанската 2017 - 2018г.

Годишен план за паша на Община Свиленград за 2017г.

Обява във връзка с процедура по реда на чл.72 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Заповед № 293/21.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград във връзка с процедура по реда на чл.125, ал.1 от Закона за горите.

Съобщение за предоставяне на концесия на язовир №000097 с.Райкова могила

Документация за концесия на язовир №000097, с.Райкова могила

Годишен план за ползване на дървесина на ТП на ДГС "Свиленград" за 2017г.- общинска собственост и опис на маркирания Лесфонд 2016г.  на ОГФ,собственост на Община Свиленград.

Съобщение и заявление за регистрация по реда на чл.8,ал.1 от Закона за пчеларството.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000052, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000317, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир Левка.

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Документация за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.Левка

Документация за открита процедура за концесия на яз.Левка

Обявление за изменение на Приложение №2 „Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Протокол за поправка на протокол от 15.04.2016г.

Протокол на комисия за разпределение на пасища и мери за стопанската 2016-2017г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.,

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения за концесия на язовир №000241, с.Мустрак

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Концесия язовир №000241 с.Мустрак

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 3 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Годишен план за паша 2015г.

Обявление - ОбА-Свиленград съобщава на всички собственици на земеделски земи на територията на землище гр.Свиленград, с.Чернодъб, с.Момково, с.Райкова могила, с.Щит, с.Пашово, с.Варник, с.Сладун, с.Маточина, с.Студена, с.Дервишка могила, с.Левка, с.Лисово, с.Пъстрогор и с.Равна гора, чиито имоти са включени в споразумения за ползване за стопанската 2014г./2015г. по реда на чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ, че следва да подадат заявление за получаване на средно годишно рентно плащане.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти-частна собственост, находящи се в гр.Свиленград, общ.Свиленград за изграждане на улици с “о.т. 632 до о.т. 6 ул.Добри Войников”, “о.т. 630 до о.т. 10 ул.Добри Войников”, о.т. 616 до о.т. 617А-публична общинска собственост


Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2015г.-Общинска собственост

Инж. Иванка Димитрова - директор "Общинска собственост и устройство на територията" представя проекта на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г."

Съобщение за незаконен строеж

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 49/27.01.2016г. на ОбС - гр.Свиленград

Програма за управление на общинската собственост през 2015 година


 

АРХИВ

 

 

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

Коледен базар

Покана за избор на финансова институция

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект за отмяна на Наредба №10 за приемане на нова Наредба №10

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.