++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

Обявление за отчуждаване на част от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, Община Свиленград за изграждане на обект: Пътна връзка от АМ"Марица" към Път І-8( км 377+700, дясно).

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Документация за участие в открита процедура по предоставяне на концесия на язовир №000493, с.Мустрак

Протокол на комисия за разпределение на пасища,мери и ливади от 12.04.2017г. за стопанската 2017 - 2018г.

Годишен план за паша на Община Свиленград за 2017г.

Изменение на Решение №461/28.02.2017г. на ОбС - Свиленград

График за подаване на заявления  за входяща регистрация и заявление за подпомагане

Обява във връзка с процедура по реда на чл.72 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Съобщение за определени земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. Списъците може да изтеглите от ТУК. Документите може да изтеглите от ТУК.

Заповед № 293/21.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград във връзка с процедура по реда на чл.125, ал.1 от Закона за горите.

Решение № 1047 от 9 декември 2016г.  на Министерски съвет за отчуждаване на имот - частна собственост  за държавна нужда, за изграждане на обект АМ «Марица», от км 114+000 до км 117 + 345.10,  намиращ се в землището на с.Капитан Андреево, община Свиленград, обл. Хасково.

Съобщение за предоставяне на концесия на язовир №000097 с.Райкова могила

Документация за концесия на язовир №000097, с.Райкова могила

Проект на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2017г.

Процедура по реда на чл.40, ал.4 във вр.с чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, представляващо обявление за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост с имот - часта собственост.

Годишен план за ползване на дървесина на ТП на ДГС "Свиленград" за 2017г.- общинска собственост и опис на маркирания Лесфонд 2016г.  на ОГФ,собственост на Община Свиленград.

Съобщение и заявление за регистрация по реда на чл.8,ал.1 от Закона за пчеларството.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000052, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир №000317, с.Студена.

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения по процедура за предоставяне на концесия на язовир Левка.

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000052, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Документация за открита процедура за концесия на яз.000317, Студена

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Документация за открита процедура за концесия на яз.000424, Капитан Андреево

Съобщение за открита процедура за концесия на яз.Левка

Документация за открита процедура за концесия на яз.Левка

Обявление за изменение на Приложение №2 „Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Протокол за поправка на протокол от 15.04.2016г.

Протокол на комисия за разпределение на пасища и мери за стопанската 2016-2017г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.,

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС

Съобщение за отваряне на предложения и обвързващи предложения за концесия на язовир №000241, с.Мустрак

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” - от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Концесия язовир №000241 с.Мустрак

Съобщение за открита процедура по предоставяне на концесия

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Обявление за изменение на Приложение № 3 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2015 год.” от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Годишен план за паша 2015г.

Обявление - ОбА-Свиленград съобщава на всички собственици на земеделски земи на територията на землище гр.Свиленград, с.Чернодъб, с.Момково, с.Райкова могила, с.Щит, с.Пашово, с.Варник, с.Сладун, с.Маточина, с.Студена, с.Дервишка могила, с.Левка, с.Лисово, с.Пъстрогор и с.Равна гора, чиито имоти са включени в споразумения за ползване за стопанската 2014г./2015г. по реда на чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ, че следва да подадат заявление за получаване на средно годишно рентно плащане.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Обявление за предстоящо отчуждаване на част от имоти-частна собственост, находящи се в гр.Свиленград, общ.Свиленград за изграждане на улици с “о.т. 632 до о.т. 6 ул.Добри Войников”, “о.т. 630 до о.т. 10 ул.Добри Войников”, о.т. 616 до о.т. 617А-публична общинска собственост


Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС "Свиленград" за 2015г.-Общинска собственост

Инж. Иванка Димитрова - директор "Общинска собственост и устройство на територията" представя проекта на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 г."

Съобщение за незаконен строеж

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 49/27.01.2016г. на ОбС - гр.Свиленград

Програма за управление на общинската собственост през 2015 година


 

АРХИВ

 

 

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград за 2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „Избор на финансова институция за предоставяне на банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг на община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2017 година

Регламент на Дванадесети  Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”, Свиленград 2017

Препоръки за предотвратяване на заболяването Инфлуенца по птиците

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.