++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - архив

 

Проекто-списък за настаняване в общински жилища за 2018г.

Проекто - списък за настъняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2017 г. поредност по групи в Община Свиланград

Заповед №60/15.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград във връзка с изпълнение на процедурата по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

Заповед № 2107/06.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед №1772/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на част от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 65677.901.124, находящ се в землището на гр.Свиленград

Заповеди за отчуждаване

Съобщение

Съобщение за изготвен и публикуван Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Заповед 1615/26.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Окончателен протокол за разпределение на имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади за стопанската 2017-2018г.

Процедура по реда на чл.40, ал.4 във вр.с чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, представляващо обявление за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост с имот - часта собственост.

Изменение на Решение №461/28.02.2017г. на ОбС - Свиленград

Обявление за отчуждаване на част от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, Община Свиленград за изграждане на обект: Пътна връзка от АМ"Марица" към Път І-8( км 377+700, дясно).

Съобщение за определени земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. Списъците може да изтеглите от ТУК.Документите може да изтеглите от ТУК.

График за подаване на заявления  за входяща регистрация и заявление за подпомагане

Обявление за отчуждаване на части от имоти - частна собственост за изграждане на улици, съгласно одобрен  ПУП-План за улична регулация на местност”Речни лозя” и Общия устройствен план на гр.Свиленград.

Решение № 1047 от 9 декември 2016г.  на Министерски съвет за отчуждаване на имот - частна собственост  за държавна нужда, за изграждане на обект АМ «Марица», от км 114+000 до км 117 + 345.10,  намиращ се в землището на с.Капитан Андреево, община Свиленград, обл. Хасково.

Заповед №208 от 03.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изпълнение на процедура по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ведно с Приложение №1 неразделна част от същата.

Проект на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2017г.

Заповеди на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, общ. Свиленград съответно  с №№ 757/ 19.05.2017г.; 758/ 19. 05. 20 17г.; 759/ 19.05.2017г.; 760/ 19. 05.2017г.; 761/ 19. 05. 017г.; 762/19.05.2017г.; 763/ 19.05.2017г.; 764/19.05. 2017г.; 765/19.05.2017г.;766/19.05.17г. и 767/19.05. 2017г.

Заповед №РД-13-108/30.11.2016г.  на Областен управител гр.Хасково.

Обявление по реда на чл.34,ал.3 от ЗДС във връзка с отчуждителна процедура.

Обявление за отчуждаване на недвижими имоти-частна собственост с №№600004, 600007, 600005, находящи се в землището на гр.Свиленград, местност "Левченски път"

Съобщение за регистрация на земеделска и горска техника.

Обявление за отчуждаване на част от ПИ №2484

Покана за обществено обсъждане на ГСП

Окончателен протокол за разпределение на пасища,мери и ливади за стопанската 2016-2017 година.

Обявление за отчуждаване на имот в м. ""Червената пръст".

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” от  Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

График за подаване на заявления за входяща регистрация и заявление за подпомагане 2016г.

Обявление на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

Заповед 310/17.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград относно забрана за паша на селскостопански животни

Заповед 144/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за изпълнение на процедура по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Приложение №1 до Приложение №20, неразделна част от Заповед №144/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград.

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016г. и проект на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2015г.-2019г.

 

 

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.