++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - архив

 

Проекто - списък за настъняване в общинско жилище въз основа на определената към 31.12.2017 г. поредност по групи в Община Свиланград

Заповед №60/15.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград във връзка с изпълнение на процедурата по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

Заповед № 2107/06.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Заповед №1772/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на част от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 65677.901.124, находящ се в землището на гр.Свиленград

Заповеди за отчуждаване

Съобщение

Съобщение за изготвен и публикуван Проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Заповед 1615/26.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград

Окончателен протокол за разпределение на имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади за стопанската 2017-2018г.

Процедура по реда на чл.40, ал.4 във вр.с чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост, представляващо обявление за замяна на недвижим имот- частна общинска собственост с имот - часта собственост.

Изменение на Решение №461/28.02.2017г. на ОбС - Свиленград

Обявление за отчуждаване на част от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, Община Свиленград за изграждане на обект: Пътна връзка от АМ"Марица" към Път І-8( км 377+700, дясно).

Съобщение за определени земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади. Списъците може да изтеглите от ТУК.Документите може да изтеглите от ТУК.

График за подаване на заявления  за входяща регистрация и заявление за подпомагане

Обявление за отчуждаване на части от имоти - частна собственост за изграждане на улици, съгласно одобрен  ПУП-План за улична регулация на местност”Речни лозя” и Общия устройствен план на гр.Свиленград.

Решение № 1047 от 9 декември 2016г.  на Министерски съвет за отчуждаване на имот - частна собственост  за държавна нужда, за изграждане на обект АМ «Марица», от км 114+000 до км 117 + 345.10,  намиращ се в землището на с.Капитан Андреево, община Свиленград, обл. Хасково.

Заповед №208 от 03.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изпълнение на процедура по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, ведно с Приложение №1 неразделна част от същата.

Проект на програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2017г.

Заповеди на Кмета на Община Свиленград за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, находящи се в землището на с.Генералово, общ. Свиленград съответно  с №№ 757/ 19.05.2017г.; 758/ 19. 05. 20 17г.; 759/ 19.05.2017г.; 760/ 19. 05.2017г.; 761/ 19. 05. 017г.; 762/19.05.2017г.; 763/ 19.05.2017г.; 764/19.05. 2017г.; 765/19.05.2017г.;766/19.05.17г. и 767/19.05. 2017г.

Заповед №РД-13-108/30.11.2016г.  на Областен управител гр.Хасково.

Обявление по реда на чл.34,ал.3 от ЗДС във връзка с отчуждителна процедура.

Обявление за отчуждаване на недвижими имоти-частна собственост с №№600004, 600007, 600005, находящи се в землището на гр.Свиленград, местност "Левченски път"

Съобщение за регистрация на земеделска и горска техника.

Обявление за отчуждаване на част от ПИ №2484

Покана за обществено обсъждане на ГСП

Окончателен протокол за разпределение на пасища,мери и ливади за стопанската 2016-2017 година.

Обявление за отчуждаване на имот в м. ""Червената пръст".

Обявление за изменение на Приложение № 2 “Описание  на имотите, които Община Свиленград възнамерява да предложи за продажба през 2016г.” от  Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

График за подаване на заявления за входяща регистрация и заявление за подпомагане 2016г.

Обявление на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс

Заповед 310/17.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград относно забрана за паша на селскостопански животни

Заповед 144/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за изпълнение на процедура по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Приложение №1 до Приложение №20, неразделна част от Заповед №144/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград.

Проект на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016г. и проект на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2015г.-2019г.

 

 

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019г.

Съобщение за публикуван Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление  и разпореждане с общинския жилищен фонд

Съобщение за публикуван проект за отмяна и приемане на правилник за финансова помощ

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.