++ А --


Untitled Document
Untitled Document ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - АРХИВ Untitled Document

Untitled Document

ЗАПОВЕД №974/30.05.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
Списък за отдавае под наем на обекти - общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаван, обявен със Заповед №823/10.05.2012 г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №647/21.04.2012 г. за изменение на Заповед №489/04.04.2012г на Кмета на Община Свиленград относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на маломерни земеделски имоти /ЧОС/, находящи се на територията на Община Свиленград
СПИСЪК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 579/11.04.2012г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г.
ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
ЗАПОВЕД №212/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/
ЗАПОВЕД №217/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 03.05.2011 г. СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №610/14.04.2011 г.
С П И С Ъ К на обекти - общинска собственост за отдаване под наем
Заповед №12/ 06.01.2011г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
С П И С Ъ К ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, ОБЯВЕН ВЪВ РАЗДЕЛ І И РАЗДЕЛ ІІ НА ЗАПОВЕД № 1642/25.11.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград
ЗАПОВЕД №1078/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност, находящи се в гр.Свиленград
ЗАПОВЕД №1077/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Списък на обекти, общинска собственост, за отдаване под наем
Заповед №808 от 15.06.2010 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
Заповед за пуличен търг за продажба на недвижими имоти
Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти
Заповед №458/17.04.2009 за изменение на Заповед №431/10.04.2009
Конкурс за учредяване на възмездно право на строеж
Конкурс за продажба на търговски и жилищни обекти
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 2
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 1
   1 2 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.