++ А --


Untitled Document
Untitled Document ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ - АРХИВ Untitled Document

Untitled Document

ЗАПОВЕД №974/30.05.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
Списък за отдавае под наем на обекти - общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаван, обявен със Заповед №823/10.05.2012 г. на Кмета на Община Свиленград
Заповед №647/21.04.2012 г. за изменение на Заповед №489/04.04.2012г на Кмета на Община Свиленград относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на маломерни земеделски имоти /ЧОС/, находящи се на територията на Община Свиленград
СПИСЪК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ , ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 579/11.04.2012г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г.
ЗАПОВЕД №392/14.03.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
ЗАПОВЕД №212/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/
ЗАПОВЕД №217/07.02.2012 г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост /списък/
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОБЯВЕНИ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 03.05.2011 г. СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №610/14.04.2011 г.
С П И С Ъ К на обекти - общинска собственост за отдаване под наем
Заповед №12/ 06.01.2011г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти
С П И С Ъ К ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ЯВЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, ОБЯВЕН ВЪВ РАЗДЕЛ І И РАЗДЕЛ ІІ НА ЗАПОВЕД № 1642/25.11.2010г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград
Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост / помещения и терени за търговска и обслужваща дейност/ на територията на Община Свиленград
ЗАПОВЕД №1078/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност, находящи се в гр.Свиленград
ЗАПОВЕД №1077/12.08.2010 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Списък на обекти, общинска собственост, за отдаване под наем
Заповед №808 от 15.06.2010 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост на територията на Община Свиленград
Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
Заповед за пуличен търг за продажба на недвижими имоти
Заповед за публичен търг за продажба на недвижими имоти
Заповед №458/17.04.2009 за изменение на Заповед №431/10.04.2009
Конкурс за учредяване на възмездно право на строеж
Конкурс за продажба на търговски и жилищни обекти
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 2
Конкурс за продажба на АПАРТАМЕНТ 1
   1 2 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за финансова подкрепа на местни инициативи, съгласно Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Регламент на Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка" 2018

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.