++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Съобщение по чл.32 от ДОПК №67-1 от 17.07.2017 година

ДО: КРАСИМИР ДИМОВ СТОИЛОВ

за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО   чл.107, ал.3  от ДОПК  № 67-1 / 30.05.2017 г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Свиленград, Дирекция "Местни данъци и такси и търговска дейност", на адрес: гр. Свиленград, бул. България № 32 – стая 204  при Мара Николова – старши експерт "МДТТД" от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа за връчване на горепосочения документ.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящото съобщение е в сила за периода от 17.07.2017 до 31.07.2017 г.


 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №22-1 от 09.06.2017 година

ДО: ОГНЯН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

За връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 22-1 от 21.02.2017г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Свиленград, Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”, на адрес: гр. Свиленград, бул. България №32 – стая 204 при Татяна Тодорова-Янева – старши експерт „МДТТД” от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа за връчване на горепосочения документ.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящото съобщение е в сила за периода от 09.06.2017г. до 23.06.2017г.


Съобщение по чл.32 от ДОПК №9-1 от 09.06.2017 година

ДО: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

За връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 9-1 от 10.02.2017г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Свиленград, Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”, на адрес: гр. Свиленград, бул. България №32 – стая 204 при Татяна Тодорова-Янева – старши експерт „МДТТД” от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа за връчване на горепосочения документ.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящото съобщение е в сила за периода от 09.06.2017г. до 23.06.2017г.

 


 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Заповед за промяна на работното враме в ОбА-Свиленград

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.