++ А --


Untitled Document
Untitled Document ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ Untitled Document

Untitled Document

 Заповед № 1106/18.07. 2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на „Животновъден обект”, находящ се в землището на с.Капитан Андреево, върху недвижим имот - ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор 36110.20.503 (имот със стар идентификатор 000126).
 Заповед № 1105/ 18.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -ЧОС, включени в Обект №1, Обект №2 и Обект №3, съгласно изготвената заповед на кмета на общината.
 Заповед №1104/18.07.2017г. на Кмета на община Свиленград за повеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Левка
 Заповед №1051/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2017-2018г., ведно с Приложение №1, неразделна част от същата.
 Заповед № 1050/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15г.
 Заповед №1011/04.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -ЧОС, находящи се в землище с.Дервишка могила и землище с.Студена
 Заповед №979/27.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр.Свиленград
 Заповед №909/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №908/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №846/06.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост
 Заповед №806/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
 Заповед №801/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Генералово, землище с.Дервишка могила, землище с.Димитровче, землище с.Капитан Андреево, землище с.Младиново, землище с.Момково, землище с.Михалич, землище с.Райкова могила, землище гр.Свиленград, землище с.Сива река, землище с.Сладун, землище с.Студена и землище с.Щит
 Заповед №777/23.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №736/16.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
 Заповед №3632/20.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед №3540/29.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост, а именно: ЛЕК АВТОМОБИЛ „Фолксваген голф”
 Заповед №1429/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/, находящ се в гр.Свиленград

Архив на обявления за търгове и конкурси след 01.06.2012 г.

Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Заповед за промяна на работното враме в ОбА-Свиленград

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.