++ А --


Untitled Document
Untitled Document ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ след 01.06.2012 г. - АРХИВ Untitled Document

Untitled Document

 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг съгласно Заповед №56 от 15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №23/09.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост,находящи се в землището на гр.Свиленград,ул."Зорница".
 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №1812/11.12.2018г. на Кмета на община Свиленград.
 Заповед № 1812/11.12.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землище с.Капитан Андреево, общ.Свиленград.
 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед №1702/20.11.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 1703/20.11.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Момково
 Заповед № 1702/20.11.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград и с.Пъстрогор, общ.Свиленград
 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 1529/23.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 1614/06.11.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Съобщение във връзка със Заповед №1495/17.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение във връзка със Заповед №1463/09.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 1585/30.10.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост находящ се в землище с.Момково.
 Заповед № 1582/30.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград, кв.”Капитан Петко войвода”
 Заповед №1529/23.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №1515/23.10.2018г., на Кмета на Община Свиленград ведно с Приложение №1, неразделна част от същата, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград
 Съобщение по Заповед №1437/02.10.2018г. на Кмета на община Свиленград
 Заповед №1495/17.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост
 Заповед №1463/09.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот - частна общинска собственост
 Заповед №1437/02.10.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Студена общ.Свиленград.
 Съобщение по Заповед №1302/04.09.2018г. на Кмета на община Свиленград.
 Заповед №1334/11.09./2018г. на Кмета на Община Свиленград, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот - частна общинска собственост
 Заповед №1302/04.09.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Сива река, землище с.Студена и землище гр.Свиленград.
 Съобщение по заповед 1214/14.08.2018г.
 Заповед №1214/14.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Момково и землище гр.Свиленград.
 Заповед № 1221/14.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в с.Щит,общ.Свиленград
 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот - общинска собственост, описан, като обект в Заповед № 1152 /07.08.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение по Заповед №1034/17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 1063/24.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект-публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000395, находящ се в землището на с.Мезек, общ.Свиленград, без местност, НТП-Водоем, целият с площ от 1.304 дка, на с.Мезек, общ.Свиленград, без местност, НТП-Водоем, целият с площ от 1.304 дка.
 Заповед 1034 от 17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №1028/17.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Приложение №1 за повторен търг, неразделна част към Заповед №843/19.04.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -ЧОС, находящи се на територията на община Свиленград.
 Съобщение за проведен публичен търг по Заповед № 845/19.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 945/03.07.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 884/25.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ общинска собственост находящи се на територията на Община Свиленград.
 Съобщение по Заповед №792/05.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №845/19.06.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ПОС, находящ се в землище с.Левка, Община Свиленград.
 Заповед №843/19.06.2018г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се на територията на Община Свиленград.
 Съобщение по заповед №738/22.05.2018г.на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение по заповед №755/29.05.2018г.на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 753/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в гр.Свиленград.
 Заповед за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в недвижим имот-общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград
 Заповед №792/05.06.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в землище с.Капитан Андреево
 Заповед № 755 от 29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 738 от 22.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №754/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост
 Заповед № 753/29.05.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/, обявен със Заповед № 544/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №544/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград за обявавяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот Ч0С, находящ се в гр.Свиленград
 Заповед № 550/17.04.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване да отдаване на недвижими имоти общинска собственост
 Заповед №461/03.04.2018г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Мезек и землище с.Левка.
 Заповед №380/22.03.2018г. на Кмета на Община Свиленград да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
 Съобщени във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот/ЧОС/ обявен със Заповед №270/27.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, обявен със Заповед №224/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Съобщение във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, обявени със Заповед №229/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград.
 Заповед № 270/27.02.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се в землище с.Капитан Андреево.
 Публични търг с явно наддаване за отдаване на недвижими имоти- общинска собственост със Заповед №229/23.02.2018г.
 Заповед №224/20.02.2018г. на Кмета на Община Свиленградза провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - общинска собственост
 Съобщение във връзка с повторен търг, обявен със Заповед №41/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №42/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот находящ се в землище гр.Свиленград.
 Заповед №41/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Капитан Андреево
 Заповед №40/10.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж
 Заповед № 3/02.01.2018г. на Кмета на Община Свиленград за изключване на Обект от Заповед № 2135/12.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед № 2135/12.12.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в землище гр.Свиленград
 Публичен търг с явно надаване за отдаване под наем Заповед № 2079/29.11.2017г.
 Заповед №2028/21.11.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в гр.Свиленград и с.Димитровче
 Заповед №1958 от 08.11.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр.Свиленград
 Заповед №1857/31.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за публично опвестен конкурс за учредяване право на строеж в недвижим имот - ЧОС срещу имотно обезщетение в полза на Община Свиленград
 Заповед №1765/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -ЧОС, находящ се в землище гр.Свиленград
 Заповед №1775/24.10.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи части от поземлени имоти /терени/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Свиленград, находящи се между ул.”Зорница” и края на регулацията на гр.Свиленград, за селскостопанска дейност
 Заповед №1611/26.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №1610/26.09.2017г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Младиново, землище с.Дервишка могила, землище с.Сива река, землище гр.Свиленград и землище с.Щит
 Заповед №1535/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изключване на следните обекти, представляващи движими вещи – общинска собственост, включени като обекти в Заповед №1442/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №1534/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост
 Заповед №1533/19.09.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед №1441/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №1442/29.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти, представляващи движими вещи - общинска собственост
 Заповед №1386/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед №1385/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №1384/15.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост
 Заповед №1293/07.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Студена.
 Заповед №1274/01.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград.
 Заповед №1273/01.08.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
 Заповед №1133/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1050/11.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти – частна общинска собственост
 Заповед №1132/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1011/04.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №1131/25.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за изменение на Заповед №1051/11.07.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ПОС
 Заповед № 1106/18.07. 2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж за изграждане на „Животновъден обект”, находящ се в землището на с.Капитан Андреево, върху недвижим имот - ЧОС, представляващ ПИ с идентификатор 36110.20.503 (имот със стар идентификатор 000126).
 Заповед № 1105/ 18.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти -ЧОС, включени в Обект №1, Обект №2 и Обект №3, съгласно изготвената заповед на кмета на общината.
 Заповед №1104/18.07.2017г. на Кмета на община Свиленград за повеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землище с.Левка
 Заповед №1051/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2017-2018г., ведно с Приложение №1, неразделна част от същата.
 Заповед № 1050/11.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15г.
 Заповед №1011/04.07.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти -ЧОС, находящи се в землище с.Дервишка могила и землище с.Студена
 Заповед №979/27.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в гр.Свиленград
 Заповед №909/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №908/20.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №846/06.06.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост
 Заповед №806/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
 Заповед №801/30.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Генералово, землище с.Дервишка могила, землище с.Димитровче, землище с.Капитан Андреево, землище с.Младиново, землище с.Момково, землище с.Михалич, землище с.Райкова могила, землище гр.Свиленград, землище с.Сива река, землище с.Сладун, землище с.Студена и землище с.Щит
 Заповед №777/23.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №736/16.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост.
 Заповед №583/18.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за обслужваща дейност
 Заповед №567/11.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 Заповед №568/11.04.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №385/06.03.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед №384/06.03.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – общинска собственост, находящи се в гр. Свиленград
 Заповед№52/10.01.2017г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС, находящи се в землище с.Момково
 Заповед №61/10.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №5/03.01.2017г. на Кмета на общината за провеждане на явен публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ.
 Заповед №2628/20.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр.Свиленград.
 Заповед №3485/15.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - лозя, находящи се в землище гр.Свиленград
 Заповед №3426/08.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост, находящи се в община Свиленград
 Заповед №3425/08.11.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №3348/25.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в землище с.Студена
 Заповед №3299 от 18.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на обект, включващ недвижими земеделски имоти, находящи се в землището на с.Студена, общ.Свиленград
 Заповед №3236/12.10.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-2991, в кв. 155A, с площ от 957 кв. м по плана на гр. Свиленград
 Заповед № 3149/11.10.2016г. на Кмета на общината, ведно със списък на обекти, неразделна част от същатаот за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се в землището на гр.Свиленград и землището на с.Момково
 Заповед №3005/27.09.2016г. на Кмета на общината за провеждане на явен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в община Свиленград
 Заповед №2959/19.09.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №2958/19.09.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - общинска собственост
 Заповед №2750/30.08.2016г. на Зам.кмета на Община Свиленград, ведно със списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Левка.
 Заповед №2554/16.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за отдаване под наем на Част от общински недвижим имот – ПОС
 Заповед №2553/16.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землище с.Щит, землище с.Левка, землище с. Дервишка могила и землище с.Студена
 Заповед №2375/02.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижими имоти - ЧОС
 Заповед №2374/02.08.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед№2226/26.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград ведно със списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - ЧОС находящи се в землище гр.Свиленград и землище с.Сива река
 Заповед №2161/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград и списък на обекти, неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
 Заповед №2158/19.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имоти /ЧОС/ и /ПОС/
 Заповед № 2164/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, находящи се на територията на гр.Свиленград
 Заповед № 2150/19.07.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2016-2017г.
 Заповед за изключване на имот от Приложение №1, неразделна част от Заповед №1945/05.07.2016г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед 1945/05.07.2016г. на Зам.кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2016 - 2017г.
 Заповед №1581/14.06.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот-общинска собственост, представляващи терени за обслужваща дейност
 Заповед №1582/14.06.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за предоставяне под аренда на част от недвижим имот - общинска собственост, находящ се в землище с.Студена
 Заповед №1583/14.06.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС, находящи се в землище гр.Свиленград
 Заповед №1598/15.06.2016г. на Кмета на община Свиленград
 Заповед 1500/07.06.2016г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС.
 Заповед №1430/31.05.2016г. на Кмета на община Свиленград и Списък на обекти неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя.
 Заповед №1431/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ПОС
 Заповед №1432/31.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти
 Заповед №1330/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №1329/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград
 Заповед №1321/17.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за продажба на недвижими общински имоти
 Заповед №1029/10.05.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №956/26.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
 Заповед №821/12.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем,за поставяне на антенно съоръжение в части от недвижими имоти /ПОС/
 Заповед №820/12.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост
 Заповед № 822/12.04.2016г. публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж, гр. Свиленград, кв.2, УПИ VII-191
 Заповед №759/05.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
 Заповед №764/05.04.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 Заповед №715/29.03.2016г. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг за терени за обслужваща дейност
 Заповед №716/29.03.2016г. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на терени, находящи се в имот №000695, м-т "Бялата пръст", Свиленград
 Заповед №700/28.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, представляващи земеделски имоти
 Заповед №591/15.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем нa недвижими имоти /ЧОС/
 Заповед №520/01.03.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински недвижим имот
 Заповед №413/23.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
 Заповед №411/23.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №143/09.02.2016г. на Кмета на Община Свиленград за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
 Заповед №82/26.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот /ЧОС/
 Заповед №90/27.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №59/19.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС
 Заповед №37/13.01.2016г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №3283/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение №2 с площ 67.00кв.м., находящо се на първия етаж на триетажен жилищен блок
 Заповед №3282/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Помещение №1 с площ 67.00кв.м., находящо се на първия етаж на триетажен жилищен блок
 Заповед №3281/23.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост /ПОС/
 Заповед №3172/08.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот - ЧОС
 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
 Заповед №3134/01.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за прекратяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ЧОС
 Заповед №3133/01.12.2015г. на Кмета на Община Свиленград за прекратяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ЧОС
 Заповед №3135 от 01.12.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, находящ се в гр.Свиленград
 Заповед № 2885/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение
 Заповед № 2884/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение
 Заповед № 2882/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
 Заповед №2881/10.11.2015г. на Кмета на община Свиленград за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот ПОС
 СПИСЪК НА ОБЕКТИ за продажба на недвижими земеделски имоти – ЧОС, находящи се на територията на Община Свиленград, неразделна част от Заповед № 2484/13.10.2015г. на Зам.кмета на Община Свиленград, за провеждане на повторен публичен търг на 16.11.2015г.
 Заповед №2731/03.11.2015г. на ВрИД Кмет на Община Свиленград за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС.
 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
 Публичен търг за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за стопанската 2015-2016г.
 Заповед № 2486/13.10.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти-общинска собственост ,находящи се в гр.Свиленград
 ЗАПОВЕД №2485/13.10.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ: ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА - БУНГАЛО с площ 62.00кв.м.
 Заповед №2484/13.10.2015г. на Зам.кмета на Община Свиленград и списък на обекти - неразделна част от същата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти ЧОС.
 ЗАПОВЕД №2373/06.10.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
 ЗАПОВЕД №2372/06.10.2015 г. за търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи пасища,мери и ливади
 Заповед № 2276/18.09.2015г. за провеждане на конкурс
 Заповед № 2275/18.09.2015г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
 Заповед №2161/01.09.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост
 ЗАПОВЕД №2121/25.08.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за чредяване право на строеж
 ЗАПОВЕД №2120/25.08.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект,включващ недвижими имоти - ПОС
 ЗАПОВЕД №2080/18.08..2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №2026/06.08.2015 г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на територията на с. Димитровче
 ЗАПОВЕД №1898/21.07.2015 г. за отмяна насрочения със Заповед № 1878/14.07.2015г. на Кмета на Община Свиленград публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
 ЗАПОВЕД №1878/14.07.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот
 ЗАПОВЕД №1881/15.07.2015 г. за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот - ЧОС
 ЗАПОВЕД №1837/07.07.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на община Свиленград
 ЗАПОВЕД №1754/24.06.2015г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2014-2015г., представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади, подробно описани в Приложения от №1 до Приложения № 23, неразделна част от настоящата заповед.
 ЗАПОВЕД №1707/16.06.2015г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, находящи се в гр.Свиленград
 ЗАПОВЕД №1663/09.06.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на община Свиленград
 ЗАПОВЕД №1626/02.06.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПОС/ за стопанската 2014-2015г., представляващи земеделски имоти с начин на трайно ползване - пасища,мери и ливади, подробно описани в Приложения от №1 до Приложения № 23, неразделна част от настоящата заповед.
 ЗАПОВЕД №1582/21.05.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1576/20.05.2015 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №1531/13.05.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижим имот /ПОС/, с НТП-язовир /водоем/
 Заповед №1440/21.04.2015 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост
 Заповед № 1444/22.04.2015г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1370/14.04.2015г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост
 ЗАПОВЕД №1279/31.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на с. Младиново, общ. Свиленград
 ЗАПОВЕД №1285/31.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград
 ЗАПОВЕД №951/10.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
 ЗАПОВЕД №946/10.03.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/
 ЗАПОВЕД №560/17.02.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се в землището на с.Сладун чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №435/10.02.2015 г. за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
 ЗАПОВЕД №344/03.02.2015г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
 ЗАПОВЕД №89/20.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи маломерни земеделски имоти, находящи се в землището на гр.Свиленград и с.Студена
 ЗАПОВЕД №88/20.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на част от общински недвижим имот - ПОС чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №11/06.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград
 ЗАПОВЕД №10/06.01.2015 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/, представляващи земеделски имоти с НТП – “нива”, “вр.неизп.нива”, “полска култура”, по КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, землище с.Димитровче /ЕКАТТЕ 21078/
 ЗАПОВЕД №4766/10.12.2014 г. на Кмета на община Свиленград за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти от КВС на землище гр.Свиленград и с.Студена
 Заповед № 4764/10.12.2014г. за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 20 /двадесет/ години за изграждане на обекти за обществено обслужване върху недвижими имоти - частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс
 Заповед № 4721/02.12.2014г. за продажба на недвижими земеделски имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед № 4673/28.11.2014г. за продажба на недвижими земеделски имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4660/25.11.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/,с НТП - лозя, находящи се в землището на с.Младиново /ЕКАТТЕ 48698/ , срок на договора за наем от 3 години.
 ЗАПОВЕД №4635/19.11.2014 г. за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/, с НТП-язовир /водоем/, подробно описани в обекти по Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед
 ЗАПОВЕД №4537/11.11.2014 г. за отмяна на заповед №4420/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4543/12.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда
 ЗАПОВЕД №4444/05.11.2014г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4475/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4421/05.11.2014 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4420/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №4419/05.11.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1, неразделна част от заповед №3898/07.10.2014г. на Кмета на Община Свиленград
 ЗАПОВЕД №3898/07.10.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти/ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №3895/07.10.2014 г. за отдаване под наем на обекти -част от общински недвижим имот - ПОС чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №3897/07.10.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №3896/07.10.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №3894/07.10.2014 г.за публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ І-152, кв. 60 в с. Левка
 ЗАПОВЕД №3837/01.10.2014 г.за продажба на недвижим имот
 ЗАПОВЕД №3836/01.10.2014 г.за продажба на недвижим имот
 ЗАПОВЕД №3431/16.09.2014 г.за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
 Заповед №2106/21.08.2014г. за обявен публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 20 /двадесет/ години за изграждане на обекти за обществено обслужване
 Заповед №2103/20.08.2014г. за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот -публична общинска собственост
 Заповед №1789/13.08.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Общински имот
 Заповед №1795/13.08.2014 г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем /ПОС/
 ЗАПОВЕД №1794/13.08.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1793/13.08.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №1168/16.07.2014 г. за провеждане публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №1100/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
 Заповед №1099/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
 Заповед №1098/02.07.2014г. на Кмета на Община Свиленград за продажба.
 ЗАПОВЕД №1101/02.07.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1059/25.06.2014 г. за продажба на движими вещи-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1022/18.06.2014 г. за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1021/18.06.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №982/11.06.2014 г. за отдаване под наем на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №983/11.06.2014г. за публично оповестен конкурс за предоставяне под аренда на недвижими имоти – частна общинска собственост
 Заповед №950/05.06.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общинска собственост
 Заповед №897/28.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост
 Заповед №869/21.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
 Заповед №834/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост
 Заповед №821/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост
 Заповед №820/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост
 Заповед №825/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ с НТП-язовир/водоем/
 Заповед №824/14.05.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 Заповед №735/29.04.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – общинска собственост
 ЗАПОВЕД №711/23.04.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №688/16.04.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ПОС
 Заповед №685/15.04.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 Обявление за промяна начина на трайно ползване на имоти
 ЗАПОВЕД №397/21.03.2014 г. за изменение раздел I на Заповед №388/19.03.2014г.
 ЗАПОВЕД №388/19.03.2014 г. за отдаване под наем на част от имот - общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №376/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 Заповед №375/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
 Заповед №386/19.03.2014г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
 Заповед №339 от 13.03.2014 год. за провеждане на публичен търгс явно наддаване, за отдаване на недвижими имоти /ПОС/, представляващи земеделски имоти
 ЗАПОВЕД №277/05.03.2014 г. за отдаване под наем на части от имот - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
 Заповед № 254/26.02.2014г. за отдаване под наем на част от недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №223/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/
 ЗАПОВЕД №222/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот /ЧОС/
 ЗАПОВЕД №224/19.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и избор на оператор за възлагане стопанисването,поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти /ПОС/ с НТП язовир/водоем
 Заповед № 225/19.02.2014г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/
 ЗАПОВЕД №172/12.02.2014 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти,представляващи търговски маси с метални шкафове със статут на постоянни,находящи се на Покрит общински пазар-Свиленград
 ЗАПОВЕД №174/12.02.2014 г. за провеждане публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
 ЗАПОВЕД №108/29.01.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №81/22.01.2014 г. за отдаване под наем на имоти - общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване
 ЗАПОВЕД №48/14.01.2014 г. за отдаване под наем на обекти-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №47/14.01.2014 г. за отдаване под наем на общински недвижим имот чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №51/15.01.2014 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №15/07.01.2014 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №3382/18.12.2013 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/
 ЗАПОВЕД №3390/18.12.2013 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №2989/03.12.2013 г. за продажба на недвижим имот /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №2483/06.11.2013 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 Заповед №2502/11.11.2013г. за отмяна на обявения със Заповед №2407/23.10.2013г. на Кмета на Община Свиленград ,търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-публична общинска собственост в частта относно Приложение № 1.2
 ЗАПОВЕД №2373/17.10.2013 г. за отдаване под наем на обект-общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване
 Приложение №1,неразделна част към Заповед №2324/09.10.2013
 ЗАПОВЕД №2324/09.10.2013 г. за отдаване под наем на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1916/13.08.2013 г. за продажба на недвижими имоти /ЧОС/ чрез публичен търг с явно наддаване
 ЗАПОВЕД №1863/01.08.2013г. за отдаване под наем на обекти общинска собственост
 ЗАПОВЕД №1632/20.06.2013 г. на Кмета на община Свиленград за отдаване под наем на обекти общинска собственост

АКТУАЛНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Архив на обявления за търгове и конкурси до 30.05.2012 г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019г.

Съобщение за публикуван Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление  и разпореждане с общинския жилищен фонд

Съобщение за публикуван проект за отмяна и приемане на правилник за финансова помощ

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.