++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Възстановяваме водния режим на находището на блатно кокиче
13.07.2010
Днес започнаха строително-монтажните дейности за защита популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград, заложени в проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се изпълнява от община Свиленград от 2009 г. Той се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и от Европейския фонд за регионално развитие, Мярка BG161PO005/08/3/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". Стойността на проекта е 527 784 лева, а продължителността му - 24 месеца. Целта е възстановяване, опазване и управление на находищeто на блатно кокиче и устойчивото му ползване за биологичен ресурс.
На кратка церемония за старта на строителните дейности, на която присъстваха и деца от клуба на природолюбителите към СОУ "Д-р П. Берон", заместник-кметът на Свиленград Мария Костадинова отбеляза важността на този общински проект за запазване уникалността на природата в района. Ръководителят на екипа, хидроинженерът Иван Апостолов, запозна присъстващите с планираните дейности - възстановяване на водния режим чрез изграждане на система за устойчиво поддържане на необходимото оводняване, почистване на района от строителни и други отпадъци, основен ремонт на пътя водещ към защитената територия и обособяването му като велопътека, създаване на кът за отдих -изработване и поставяне на беседки и частично ограждане на терена. Софийската фирма “Трейс- София” ЕАД, която бе избрана след провеждане на обществена поръчка, се ангажира да извърши строителните работи за три месеца. Стойността на СМР е 184 615 лева.
Защитена местност “Лозенски път” е с площ 327,80 дка. Разположена е отдясно на река Марица в сравнително гъсто населен район. Тя е силно чувствителна към човешки дейности, свързани с управлението на водите. Хидрологичният режим на влажната зона е влошен след изграждането през 70-те години на диги и прекъсване на връзката с реката. Тази защитена територия е едно от най-големите находища на блатно кокиче в Южна България и най-голямото в Източни Родопи.
Видът блатно кокиче е с голямо икономическо значение. Съдържа алкалоидите галантамин, ликорин, ликоренин, тацетин, изотацетин, унгерин, естивин и др. В практиката основно се използва като суровина за добиване на галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич Нивалин.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.