++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Срещи с ученици и граждани по проекта на общината в защита на ценния вид блатно кокиче
21.12.2010
Днес се проведоха срещи с ученици и граждани във връзка с реализацията на проекта на община Свиленград "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнява се по Мярка BG161PO005/08/3/01/05 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”. Общата стойност на проекта е 527 784, 07 лв. От тях 448 616, 46 лв са отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие, а 79 167, 61 лв. са национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 2 години.
На днешните втори по ред срещи учениците и гражданите бяха информирани за дейностите, реализирани до момента и за тяхното значение в опазването на защитената територия “Лозенски път” и популацията на ценния вид блатно кокиче. Презентация за свършената работа представиха експертът- хабитати Севдалина Сребрева и ръководителят на проекта инж. Иван Апостолов. По проекта е изградена система за устойчиво поддържане на оптимален воден режим. Осигурени са допълнителни водни количества от скатови води с изградените хидротехнически съоръжения за по-добро управление на водите. Старите защитни диги са премахнати в целия участък. Изградена е защитна дига по югоизточната граница на имота. Оградени са 800 м от защитената територия в най - плътната част от популацията на блатно кокиче, като са използвани естествени материали. Извършена е рехабилитация на част от земеделски път с дължина 1 920 м и е изграден нов път с трошенокаменна настилка с дължина 300 м. Поставени са 2 беседки и са изработени информационни и указателни табели за улеснение на посетителите.
На срещата с гражданите, която се проведе в малката зала на общинска администрация, бяха поканени представители на РИОСВ – Хасково, неправителствени организации, жители от кварталите в близост до защитения ареал и земеделски стопани, обработващи ниви в района.
Членовете на екипа отговориха на въпросите, поставени от присъстващите, касаещи основно състоянието на обработваемите земи край защитената местност.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.