++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

На предстояща сесия Общинският съвет ще определи размера на новия туристически данък
05.01.2011
От 01.01.2011г. влиза в сила изменението на Закона за местните данъци и такси, което предвижда отмяна на досегашните туристически такси и въвежда т.нар. туристически данък за нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване.
До 31.01.2011г. Общинския съвет трябва да определи размера на този данък в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв за всяка нощувка, съобразно населеното място в общината и категорията на туристическия обект. С докладна записка до Общинския съвет кметът на община Свиленград предлага за туристически обекти по селата данъкът да е 0,50 лв. за нощувка; за туристически обекти в гр.Свиленград - за 1 и 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка; за 3 и 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка; за 5 звезди – 1,60 лв. за нощувка. Консултативният съвет по туризъм към общината ще внесе свое становище относно размера на туристическия данък до Общински съвет – Свиленград.
Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за
настаняване, в срок от два месеца от влизане в сила на този закон / т.е. до 01.03.2011г./ трябва да предоставят писмена декларация с информация за броя легла в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл.52 от Закона за туризма.
До приемане на туристическия данък от ОбС, съгласно §26 от ЗМДТ, размерът на дължимия данък за януари 2011г. за средствата за подслон и местата за настаняване е : категория 1 звезда – 0,60 лв за нощувка; категория 2 звезди – 0,80 лв за нощувка; категория 3 звезди – 1,00 лв за нощувка; категория 4 звезда – 1,00 лв за нощувка; категория 5 звезда – 1,00 лв за нощувка;
Промените в закона предвиждат още, когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на общината до 01.03. на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. По този начин общините си гарантират един минимум от средства, които се влагат в мероприятия по чл.10, ал.2 от Закона за туризма: изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жпгари и автогари, както и с културните ценности; опазване, поддържане и развитие на зелените площи; изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите; реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.