++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кръгла маса за опазване и устойчиво ползване на блатното кокиче се състоя в Свиленград
29.06.2011
Фестивал на блатното кокиче да организира община Свиленград бе една от идеите предложени на кръгла маса, проведена по проект за опазване на местното находище на ценния растителен вид. Форумът се състоя във връзка с реализирания от общината проект "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологичните ресурси” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, Мярка BG161PO005/08/3/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".
В кръглата маса участваха представители на общините Кърджали, Димитровград, Хасково, Тунджа, Любимец, Харманли, Басейнова дирекция – Пловдив и Басейнова дирекция – Плевен, РИОСВ- Хасково, Гранична полиция, чешката фирма ОХЛ ЖС, изграждаща новата жп линия, природозащитните организации «Зелени Балкани» и Българско дружество за защита на птиците, СНЦ «Зелен чадър»-Хасково, научни работници от Пловдивски университет «Паисий Хилендарски», Младежка организация – Свиленград, природолюбители, специалисти еколози. Събитието се проведе на 26 и 27 юни в хотел «Романтика» в Свиленград.
Чрез мултимедийни презентации бяха показани извършените дейности и постигнатите резултати от проекта, предимствата от опазването на блатното кокиче и консервационно значимите влажни зони и начините за тяхното управление. Със свои изследвания в кръглата маса участваха организациите с природоопазваща дейност «Зелени Балкани» и БДЗП и консултантите по екология от фирма Си Еко Консулт, които предложиха блатното кокиче да стане емблема на града и тук да се организира младежки фестивал в края на месец май, когато е цъфтежът на растението.
Според специалистите, с този проект община Свиленград е приложила на практика най-естествените и неагресивни към природната среда способи за опазването на блатното кокиче при възстановяването на периодичното заливане и висока почвена влажност на терена без да се налага човешка намеса при управлението на водния режим.
Двудневната програма включваше и посещение на Защитена местност «Лозенски път» край Свиленград, където за посетителите има изградени две беседки, а информационни и указателни табели дават подробни данни за района и за опазването на защитения вид. По проекта бе изграден чакълиран път до находището, за възстановяването му бяха засипани някои от отводнителните канали, беше изградена дига за предпазване от наводнение на съседните селскостопански площи, а в най-плътната му част находището беше оградено с естествени материали, за да не се допуска навлизането на животни и тяхната паша в периода на цъфтеж. Стойността на проекта е 527 784 лв. След приключването му ще се извършват превантивни дейности за охрана на района като: постоянен мониторинг на находището в сътрудничество с контролните органи, осигуряване на охраната на ЗМ “Лозенски път” в периода на цъфтеж и бране, контролирана паша в находището след 20 май, засаждане на дървесна растителност в част от местността – ясен, бряст, бяла топола, черна елша, летен дъб и др. В дискусията на кръглата маса голям интерес предизвика въпросът за икономическото значение на блатното кокиче. То съдържа алкалоидите галантамин, ликорин, ликоренин и др. От него се прави уникалното българско лекарство за лечение на детски паралич Нивалин. Галантаминът е основен компонент за производство и на други лекарствени препарати, лекуващи редица неврологични заболявания и болестта на Алцхаймер. От 1 т свежо тегло се получава 100 kg суха маса, от която се добива 1 kg галантамин. Стойността на ценната лекарствена съставка варира, но средно около 3 долара за 1 г.
Експертите прогнозират, че след няколко години, когато напълно се възстанови популацията на блатното кокиче, в ЗМ “Лозенски път” ще може да се добива суровина за фармацията. В бъдеще един от основните начини за опазване на вида могат да бъдат изкуствените насаждения по поречието на реката или във блатисти местности, които да осигуряват необходимата суровина, както и да носят печалба на земеделците.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.