++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Община Свиленград и Сдружение "Заедно за Свиленград" спечелиха проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция
05.07.2011 г.
Община Свиленград спечели проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Вчера 04.07.2011 г. на официална церемония в град Хасково, в зала “Марица” на Областна администрация Хасково бяха връчени договорите на бенефициенти спечелили безвъзмездно финансиране.
Проектът на Община Свиленград, за който беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция е “Повишаване качеството на живот посредством инфраструктурни дейности за подобряване на трансграничното управление на наводненията – AQUATIC”. Общата стойност на проектното предложение е 599 582,10 EUR и включва дейности свързани с почистването на коритото на река Марица от стария мост до новия мост. Партньор по проекта е Община Узункупрю, Турция.
Основната цел на проекта е насочена към съвместното предотвратяване на наводненията и съвместно опазване на еко-системите, допринасяйки с това за повишаване на качеството на живот, обществената осведоменост и устойчивото развитие на транс-граничния регион.
Гражданско сдружение “Заедно за Свиленград” спечели проект за 82 457, 75 евро по програмата за трансгранично сътрудничество “България – Турция” на Министерството за регионално развитие и благоустройство. Проектът е насочен към окуражаването на междукултурната комуникация на децата от двете страни. Местното сдружение ще си партнира с езиковото училище с учителски профил в Одрин. Близо 500 деца от двете страни ще вземат активно участие в дейностите по проекта. Предвижда се сформирането на две саутски организации, изграждане на “класна стая” на открито /една в Свиленград и една в Одрин/, “зелен лагер”, множество тренинги, обучения, както и създаването на уеб вестник за обмен на добрите практики, информация и опит. Проектът предвижда още и създаване на календар за младежките дейности в трансграничния район.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.