++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

32 решения приеха на днешното си заседание общинските съветници на Свиленград
26.01.2012
С пълно мнозинство общинските съветници приеха новата структура на администрацията на днешното си шесто редовно заседание. Тя е съобразена с държавната политика за икономии и спестява от фонд „Работна заплата” около 40 хиляди лева на година.
Ще бъдат закрити пет щата от делегирани от държавата дейности и четири от местни дейности. От щатната численост се намаля броят на заместник-кметовете – остава един заместник-кмет от три позиции досега, от които едната беше незаета. Намаля се броят на дирекциите от шест на четири като се сливат дирекциите „Бюджет и финанси” и „Административно, правно и информационно обслужване”, както и „Общинска собственост” и „Устройство на територията”. Запазват се дирекциите „Местни данъци и такси” и „Хуманитарни дейности”. Според общинското ръководство с това стуктуриране, при което се намаля ръководният състав, ще се дадат повече права и отговорности при вземане на решения и изпълнение на задачите сред по-ниските нива - на експертите и специалистите. В новата структура се закрива отдел „Общинска охрана”, поради промени в законовите изисквания за лицензиране на тази дейност. Една част от служителите ще бъдат преместени в „Други дейности по благоустрояване и регионално развитие”, а друга част ще изпълнават контрол по общинските наредби в „Други дейности по икономиката”.
Общо 32 точки включваше дневният ред на сесията. Сред по-важните решения са приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015г.; приемане на програма за благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участие на местното население за периода 2012-2015 год.; определяне структурата на общински жилищен фонд за 2012г.; приемане на методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и общински жилища; преобразуване на училището в с. Кап. Андреево от основно в начално; безвъзмездно придобиване на собственост на язовир „Левка”; предоставяне на терен за създаване на зелена класна стая по проект на сдружение „Заедно за Свиленград”; сформиране на Общинска комисия по транспорт, организация и безопасност на движението; отпускане на финансова помощ на Кирил Станков за животоспасяваща операция - трансплантация на бъбрек. Допълнително бяха приети няколко решения за одобряване на ПУП за изграждане на пречиствателна станция, а също и искането управителят на МБАЛ – Свиленград д-р Димитър Ермов да поеме на граждански договор управлението на МБАЛ Тополовград за четири месеца.Днес клетва за общински съветник положи Елена Стойчева Балъкчиева, която влиза в местния законодателен орган на мястото на д-р Васко Арнаудов.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.