++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Код "оранжево" в очакване на обилни валежи
18.05.2012
Код „оранжево” е обявен за река Марица при Свиленград, Първомай и Пловдив. Вчера системата за ранно предупреждение от наводнения за водосбора на реките Марица и Тунджа обяви код за тревога във връзка с очакваните обилни валежи в края на седмицата.
Със заповед на кмета инж. Георги Манолов са определени мерки и действия от всички ангажирани служби за преодоляване на потенциална опасност от наводнение.
Всички кметове и кметски наместници на населените места в Община Свиленград и ползвателите на язовири извършват постоянно дежурство за наблюдение на водните басейни и речни участъци и подават данни за състоянието на язовирите и речните корита. ВиК-Свиленград организира постоянно наблюдение на нивото на река Марица и при покачването му трябва да предприеме мерки за пускане на савака и включване на помпите на Канална помпена станция. ЕVN АД се задължава да предприеме превантивни мерки за своевременно изключване на електрозахранването при необходимост. РУП-Свиленград и РСПБЗН-Свиленград имат повишена готовност за действие при извънредни ситуации.
Вчера Общината извърши проверки на язовирите в селата Димитровче, Щит, Михалич, Сладун, Пъстрогор, Мезек. Там, където е било необходимо, от аварийни групи на общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е извършено прочистване на преливниците и продълбочаване или контролирано изпускане. На река Марица започна повдигане на дигата от фирма „Пътища и мостове”.
Днес обстановката в общината е нормална. Към 13 часа събраните и обобщени данни показват, че нивата на водните обекти са без съществено покачване.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.