++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Инж. Георги Манолов в интервю за вестник „Строител”: Ще бъдем строителна площадка през 2013 г.
03.01.2013
Интервю на Николета Цветкова, 28 декември 2012 г.,

Г-н Манолов, кой е най-големият инфраструктурен проблем в общината и работи ли се по решаването му?

Важността на проблемите можем да степенуваме по това какво е значението им за живота и здравето на хората. По този критерий почистването на коритата на реките и язовирите е най-важният проблем, който трябва да се реши. Ако се върнем малко назад във времето, областният съвет за развитие на област Хасково беше обединен около мнението, че един от сериозните проблеми е почистването на коритото на р. Марица, която минава през териториите на много общини. Решението беше да се намерят средства за него и за последваща поддръжка, така че да не се създават проблеми на населението. След като мерки не бяха взети и не се намери решение, всички видяхме последиците от това. Имаше наводнения, поражения върху къщите на хората, земеделската продукция, животните. Едновременно с това всички проблеми с подземна и наземна инфраструктура в общината са други много значими дейности, по които трябва да се работи. Например голяма част от социалната инфраструктура в Свиленград вече е обновена, визирам детските градини, училищата и болницата. Очакват се скоро дейности и по детските ясли и здравния център. Правят се проекти за газификация на града, подмяна на цялата водопроводна мрежа, нови улици, включително осветление и озеленяване. Инфраструктурните проблеми са това, което вижда един кмет. А един от най-големите за хората е заетостта. И когато държавата не полага достатъчно усилия, трябва местната власт да вземе нещата в свои ръце, както е в конкретния случай. Община Свиленград създава индустриална зона чрез публично-частно партньорство. Задачата ни е да осигурим работни места на хората.

Имате ли общи проекти по програмите за трансгранично сътрудничество със съседните държави и планирате ли такива?

В момента се подготвя проект по съвместна програма между България и Гърция, който е за почистване на коритото на Марица. Очаква се изпълнението му да допринесе за повишаването на безопасността на живеещите около реката. В него влиза и изграждане на бетонови стени. С реализацията му ще завърши изцяло почистването на реката, като освен това ще се създаде зона за отдих, където ще могат да се практикуват водни спортове. Предвижда се одобрението на проекта да бъде получено в началото на годината. Той е на стойност около 2 млн. лв.
В последните години изпълняваме проекти по различните програми за трансгранично сътрудничество. Общината е гранична за Турция и Гърция и това й дава възможност да използва финансов ресурс и по програмите за трансгранично сътрудничество. Имаме приключени няколко проекта съвместно с общините Орестиада и Дидимотика. Единият е свързан с озеленяване на част от брега на Марица и е на стойност около 480 хил. лв. Друг е за изграждане на пътни кръстовища в Свиленград и се изпълнява съвместно с община Орестиада. Неговата стройност е около 780 хил. лв. Заедно с Дидимотика възстановихме стара турска баня.

Какви са проектите на Свиленград по европейските програми?

Най-важното е, че през последните месеци община Свиленград подписа договори, които са стратегически за развитието на града и района. В това число влизат различни проекти, като един от тях е за интегриран воден цикъл. При изпълнението му се предвижда да се изгради пречиствателна станция и строителство на канализация и водопровод в три квартала. Общата стойност на проекта е 48 млн. лв. Изпълняват се и проекти по Програмата за развитие на селските района. Общата им стойност е 17 млн. лв. Те ще бъдат вложени в ремонт на улици, в обновяване на пътища от четвъртокласната мрежа - подходи към селата. Продължава работата по проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се около 4 млн. лв. да бъдат вложени в оборудването на болницата в града. С други около 3,2 млн. лв. от програмата ще се изградят велоалеи и ще се подобри градската среда. Освен това общината изпълнява проекти и по фонд „Козлодуй“. Предстои със средства от него да се санира сградата на бившата поликлиника. По Националния доверителен ЕкоФонд с около 600 хил. лв. ще се ремонтират детските ясли.

А по кои от тях предстоят търгове?

В следващите месеци трябва да проведем 78 процедури. Общината има подписани договори по различните оперативни програми, като общата стойност на проектите е 75 млн. лв. и изборът на изпълнител за всички тях предстои. Очаква се реализирането им да започне в началото на следващия строителен сезон, през март-април 2013 г. Проектът за воден цикъл е с най-дълъг период на изпълнение. Той трябва да завърши през 2015 г. Предстои ни много работа, като голяма част от нея е строителна дейност. Може да се каже, че Свиленград ще се превърне в строителна площадка, защото ще се работи едновременно по много проекти на различни места. Така и хората ще видят крайния ефект от усвояването на европейски средства.

Работи ли се по подготовката на проекти за следващия програмен период и какви са основните приоритетни дейности, които трябва да бъдат включени?

Добрата новина за града е, че в следващия програмен период той попада в списъка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за общините, които са бенефициенти по Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Това ще даде възможност да получим целево средства по всички приоритетни оси на програмата. В подготовка за следващия програмен период сега Свиленград има възможност да изработи интегриран план за градско възстановяване и развитие. По него ще бъдат разработени основните проекти, които са свързани с развитието на града до 2020 г. В момента се подготвя проектирането на нови обекти, за които не останаха време или средства в сегашния програмен период. Сред работните проекти е възстановяването на старата сграда на общинския съвет, която да бъде превърната в библиотека. Има и проект за възстановяване на зала, която да бъде преустроена в дом на пенсионера. Друго, което искаме да направим, е да проектираме модерна детска градина за 100 деца. Освен това сред плановете е и да се проектира главната улица като пешеходна. Трябва да споменем и всички райони за индустриално развитие, които ще дадат поминък на хората.

Имате ли съвместни инициативи с Камарата на строителите в България?

С Камарата поддържаме прекрасни отношения. Представителите на КСБ бяха много ценен партньор след наводненията, които имаше в района през февруари. Тогава потърсихме от тях експертна оценка за обследване на пострадалата инфраструктура. Получихме своевременна помощ. Според мен основната подкрепа, която можем да получаваме от КСБ, е в няколко направления. Първото е техническа помощ в провеждането на предстоящите търгове. Освен това Камарата трябва да успее да наложи това, което ние изпълняваме, т.е. инвеститорите да нямат разсрочени плащания и всичко да става в посочените срокове. Така ще може строителният бранш да се развива, както и общините, а те от своя страна ще имат коректни партньори.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.