++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Общината продава с конкурс терена на бъдещата Индустриална зона - Свиленград
28.03.2013
Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на терена на бъдещата Индустриална зона – Свиленград решиха на последното си заседание общинските съветници. С това те отмениха решението си от май 2011 г. за създаване на смесено търговско дружество с участието на общината за изграждане на Индустриална зона и решението си от април 2012 г. за избор на съучредител – австрийското дружество „Вертбау”. Чуждият инвеститор бе готов да вложи 2 840 000 лева, но промяна в Закона за публично-частното партньорство от началото на 2013 г. въведе нови изисквания, които стопират регистрирането на търговското дружество. Общината се обърна за решение на проблема към Министерски съвет и Министерство на финансите, но не получи тяхното становище. Това наложи промени в дългосрочната политика на общината за създаване на зоната и съгласно новата нормативна уредба се пристъпи към продажба на земята с конкурс.
Недвижимият имот е с площ 92.581 дка. Началната конкурсна цена е 565 000 лева без ДДС, което е пазарната стойност на обекта, определена от лицензиран оценител. Условията на конкурса гарантират реализиране на инвестиции и откриване на нови работни места. Бъдещият купувач трябва да предложи размер на инвестиции за изграждане на минимум 18 000 кв. м разгъната застроена площ на сгради с административно, търговско, складово и производствено предназначение. Срокът за изпълнение на инвестицията е 2 години от датата на подписване на договора за покупко-продажба. След въвеждане в експлоатация на изградените обекти да бъдат открити минимум 30 работни места за свиленградчани. Купувачът трябва да осигури средства - не по-малко от 400 000 лева, за разширяване на достъпа до обекта чрез изграждане на нова пътна връзка с АМ “Марица”. Той се задължава да не променя предназначението на имота за Индустриална зона за срок от 25 години. Общината си гарантира участие в зоната с изискването инвеститорът да построи в нейна собственост самостоятелна едноетажна сграда за обществено обслужване със застроена площ от 500 кв.м.
Свиленград е единствената община, предприела пряко участие в създаването на Индустриална зона, като нашата цел е да подпомогнем държавата и бизнеса в решаването на проблема с трудовата заетост, заяви кметът инж. Георги Манолов. Благоприятното географско разположение на Свиленград породи идеята през 2006 г., а 2 години по-късно, през 2008 г., общината закупи терена на бъдещата зона от държавата за 230 000 лева. До края на 2010 г. със средства по програма ФАР и от държавния бюджет приключиха строителните дейности по изграждането на довеждаща инфраструктура на обекта. Днес тази земя почти е утроила стойността си и очаква своите инвеститори, каза още инж. Манолов.
Решението на Общински съвет - Свиленград за продажба на терена с конкурс и изискванията към него могат да се видят от следващата седмица на сайта на общината, в райздел Общински съвет, подраздел Решения.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.