++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Приключи обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Свиленград
04.07.2013
С решение на кмета инж. Георги Манолов бе определен изпълнителя на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Свиленград”. В края на 2012 г., преди да изтече 10-годишен договор, слючен през януари 2003 г. със сметопочистващата фирма „Волф Милениум” ООД, общината обяви открита процедура за нов изпълнител. Тя бе прекратена поради несъответствие на офертите на участващите фирми „Нео Титан” – Димитровград, „Евро Импекс” – София и ГД „Грийн партнърс”- София с обявените изисквания. През април 2013 г. общината обяви нова процедура в Агенцията по обществените поръчки. Документи за участие в нея подадоха „Волф Милениум” ООД – Хасково и „Евро Импекс” ЕООД – София.
Първото заседание на комисията за разглеждане и оценка на конкурсните документи се проведе на 11 юни 2013 г., а на 24 юни 2013 г. комисията приключи работата си. Решението за класирането на участниците бе издадено на 25 юни 2013 г. и разпратено до двете участващи фирми. С него кметът инж. Георги Манолов определи за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник „Волф Милениум” с комплексна оценка 92 точки. Вторите в класирането „Евро Импекс” са получили комплексна оценка 82 точки.
За улеснение на гражданите общината изиска в новата поръчка да се заменят общите квартални контейнери с отделна кофа за всяко домакинство. Избраният изпълнител „Волф Милениум” ООД се задължава да осигури пластмасови кофи с обем 110/120 л не по-малко от 3000 броя, както и 400 броя пластмасови контейнери с обем 1100 л за обществените сгради, фирми и заведения. През зимния сезон допълнително трябва да бъдат поставени 400 броя метални съдове за сгур и пепел с обем 1100 л. Фирмата е задължена да извършва ремонт и подмяна на съдовете за битови отпадъци и да поддържа чисти площите около тях. Вдигането на отпадъка ще става от 1 до 4 пъти седмично. Сметоизвозващите коли ще бъдат снабдени с джипиес устройства за по-добър контрол на дейността. Договорът с избрания изпълнител ще бъде за 5 години.
В условията на конкуренция цената за сметопочистване, постигната от общината, е с около половин милион лева по-ниска от заварената по стария 10-годишен договор със същата фирма, подписан от тогавашния кмет д-р Христо Минков.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.