++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Общината спечели проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”
16.10.2014
От началото на месец октомври Община Свиленград започна реализирането на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Финансирането е на стойност 182 783, 60 лв., а периодът на изпълнение - 12 месеца. Целева група по проекта са общо 150 души - служители в Общинска администрация-Свиленград, кметските наместници и кметовете на населени места и служители в местни дейности.
Дейностите предвиждат седем различни обучения по екипи и групи с цел повишаване професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Свиленград за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Темите включват - развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации и на чуждоезикови познания, придобиване на знания за организационна култура и организационно поведение и на практически умения за управление на промяната, развитие на личната организация и уменията за лидерство на различни управленски нива, проектиране на нови услуги и придобиване на теоретични знания и практически умения за управлението на услуги, умения за административно обслужване на слабограмотни лица, чуждоезикови обучения по английски, френски и италиански, придобиване на умения за насърчаване на предприемачеството, подкрепа за развитие на местния бизнес и за развитие на културни дейности.
По-подробно целите, описанията и обосновките на дейностите ще бъдат представени пред обществеността на предстояща начална пресконференция по проекта.
Новите обучения ще развият и надградят личните знания и умения на служителите, придобити по предишен проект на общината - „Повишаване на компетентността и ефективността на Общинска администрация-Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетентности и чуждоезиково обучение“, отново финансиран от ОПАК. Тогава 176 души се обучиха в презентационни и комуникационни умения, лична и екипна ефективност, компютърна грамотност, английски език за начинаещи и средно напреднали и турски език за начинаещи, преминаха 22 обучения от каталога на Института по публични администрации.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.