++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Община Свиленград въвежда електронно обслужване на гражданите
29.05.2009
Министерството на държавната администрация и административната реформа обяви одобрението на проекта на община Свиленград “По-добри услуги – по-доволни граждани” по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от европейския социален фонд, Приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”, Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02.
Стойността на проекта е 653 862 лева. Неговата цел е подобряване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез по-бързо, спестяващо време и средства електронно административно обслужване. За периода на изпълнение на проекта – 18 месеца, в общината ще бъдат въведени нови електронни системи за по-лесно административно обслужване на гражданите и фирмите в удобно за тях време.
След анализ на състоянието на административното обслужване, проучено чрез анкетни карти и провеждане на кръгла маса, ще се разработят и инсталират по-усъвършенствани електронни системи, които ще подобрят качеството на работа с хората, търсещи услуги в общината. Най-важните дейности от проекта са разработката и внедряването на Географска информационна система за административно обслужване в община Свиленград и създаване на интернет портал за електронно административно обслужване, съвместим с електронното правителство. Предвидени са и две обучения на 40 служителите в администрацията за работа с нововъведените системи. Гражданите и бизнеса също ще бъдат запознати с новите възможности за административно обслужване. Ще бъдат отпечатани и раздадени 3 000 броя наръчници, съдържащи информация за всички административни услуги в общината, срокове, такси и инструкции за получаването им чрез създадения интернет портал. Рекламен видеоклип, излъчван по местните кабелни телевизии, също ще информира обществеността за улесненията и начина на ползване на новия интернет портал.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.