++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Резултатите от проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ бяха представени на заключителна пресконференция
25.03.2015
Резултатите от осъществяването на проекта на Община Свиленград „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ бяха представени на заключителна пресконференция, която се проведе на 24 март 2015 г. На събитието присъстваха инж. Георги Манолов – кмет на Община Свиленград, ръководителят на проекта Светлана Динкова, инж. Иванка Димитрова – координатор на проекта, Мария Костадинова – финансист на проекта. Сред гостите на пресконференцията бяха заместник-областният управител на Хасково Станислав Дечев, председателят на ОбС-Свиленград Георги Еленков, бизнесмени, граждани, медии.
Светлана Динкова направи мултимедийна презентация и обобщи резултатите от проекта: като линейна инфраструктура - реконструирана и обновена водопроводна мрежа - 14 824 м; реконструирана канализационна мрежа - 1 350 м; новоизградена канализационна мрежа – 19 683 м; новоизградени колектори – 4 630 м. Резултатите по обекти са: реконструкция на ВиК мрежа в кв. „Изгрев”, реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа в кв. „Гебран“, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа в кв. „Кап. Петко войвода“, реконструкция на канални помпени станции на ляв и десен бряг на река Марица, довеждаща инфрактруктура и отвеждащ колектор от пречиствателна станция за отпадни води, изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Свиленград, с която се постига 100 % третиране на отпадните води от агломерацията чрез механично и биологично пречистване. В резултат на изпълнението на проекта са открити 5 нови работни места за експерти, които преминаха обучение за работа с модерното оборудване в ПСОВ.
Постигнати са заложените цели - подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на град Свиленград и създаване на условия за по-чиста градска среда и по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги.
„Това е най-мащабният проект на общината и ползите от него за населението и природата ще се усещат дълги години напред в бъдещето” – обяви Мария Костадинова, която представи финансовите аспекти от реализацията.
Oбщата стойност на проекта е 48 132 968,14 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 46 463 012,45 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 37 170 409,96 лв., а националното съфинансиране е 9 292 602,49 лв. Община Свиленград участва с 1 669 955,69 лв. собствени средства. Продължителността на проекта е 30 месеца.
Проектът се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд и държавния бюджет на Република България. Oбщина Свиленград e бенефициент, а „ВиК“ ООД - гр. Хасково – асоцииран партньор.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.