++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Проектобюджетът на община Свиленград за 2016 г. бе представен на публично обсъждане
01.12.2015
Проектобюджетът на община Свиленград за 2016 г. е в размер на 14 267 099 лв. Прогнозната финансова рамка бе представена на публично обсъждане пред медии и граждани от директора на Дирекция „Бюджет, финанси, административно и информационно обслужване” Валя Здравкова. Тя заяви, че основната цел на общината през новата бюджетна година ще бъде създаването на устойчивост на резултатите и постиженията от направеното и придобитото до момента и подобряване на облика на града и условията на живот чрез саниране на жилищни и обществени сгради. Данъците, таксите и цените на услугите няма да бъдат повишавани, ще се акцентира върху подобряване на събираемостта. Към 30 ноември изпълнението на собствените приходи на общината е 81,42%, а наличните оперативни средства в общинската каса са 2 600 000 лв.
По новата бюджетна рамка очакваните делегирани от държавата средства са 7 430 307 лв. За местни дейности са предвидени 6 836 792 лв. В инвестиционната програма на общината са заложени 3 744 841 лв. Те ще бъдат използвани за основен ремонт на още улици в Свиленград и основен ремонт на улици в селата Студена, Мустрак и Димитровче; за обследване на жилищни сгради по програмата за енергийна ефективност; за изграждане на ВиК мрежа и нови улици в района около Спортна зала – Свиленград и други.
Бюджетът на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” е 1 333 832 лв. За Дейност „Социални услуги” са предвидени 1 418 351 лв. За Дейност „ЦДГ, Детски ясли и здравни кабинети” парите са 2 224 295 лв. За дейност „Спорт и туризъм” са отделени 417 095 лв.
В момента общината работи по няколко проекта по различни програми – енергийна ефективност на МБАЛ; енергийна ефекнивност на обществени и жилищни сгради; реставрация на стария мост на река Марица; закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци; нови възможности за социални услуги; залесяване на земеделски земи и подкрепа за социални групи в неравностойно положение с партньор турската община Узункьопрю.
След обнародването на Закона за държавния бюджет за 2016 г. ще бъде подготвен окончателният вариант на бюджета на общината. Той ще бъде предложен за публично обсъждане и приемане през февруари.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.