++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

1000 домакинства обхваща разделното събиране на хартиени и пластмасови отпадъци директно от домовете
05.07.2017
В Свиленград проектът за разделно събиране на хартиени и пластмасови отпадъци директно от домовете на хората разширява обхвата си. Вече 1000 домакинства ще разполагат с жълти кофи за събиране на хартия и пластмаса от опаковки.
Преди една година Община Свиленград и Екопак стартираха пилотно проекта с предоставянето на 100 броя жълти кофи за разделно събиране, като бяха обхванати домакинствата на осем улици. За тяхното събиране бе приложен методът „от врата до врата“. Така хората бяха улеснени да разделят сухите отпадъци още на мястото на тяхното генериране. Свиленград е сред няколкото общини в България, където се прилага този нов за страната метод.
Отпадъкът, събран в продължение на една година в жълтите кофи, бе общо 12 000 кг и чист като качество, т.е. само хартия и пластмаса. В резултат на доброто изпълнение и качественото сепариране на отпадъка от свиленградчани Екопак България предостави нови 900 броя жълти кофи за разделно събиране на пластмаса и хартия от домовете на още 65 улици. От 10 юли всяко домакинство ще получи собствена жълта кофа с вместимост 240 л за събиране на пластмасови и хартиени опаковки. Екопак се ангажира безплатно да събира отпадъците от кофите 2 пъти в месеца по установен график. В определен ден и час е желателно гражданите да изнесат кофата пред входната си врата на улицата. Така се избягват максимално загубите от неправомерно вземане на сепариран отпадък от клошари и се улеснява дейността на фирмата, извършваща разделното събиране.
От домакинствата, които се включват в проекта, се очаква да използват жълтата кофа единствено за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера. В случай, че се установи наличието на друг смесен битов отпадък в кофата, тя няма да бъде извозена. Останалите отпадъци ще се събират както досега - чрез съществуващата система за събиране на смесени битови и зелени отпадъци.
Проектът до момента показа, че се повишава отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране, развива се екологичната култура и нараства ангажиментът на хората за съхраняването на местната природа.
Увеличаването на количеството разделно събрани отпадъци с 12 000 кг доведе до намаляване на количеството на извозваните отпадъци в регионалното депо в Харманли и разходите за транспортиране и депониране.
Ръководството на общината приканва гражданите отново отговорно да се включат във възможността за повторното ползване на ценни ресурси чрез системата за разделно събиране. Когато всички заедно участват, тя ще бъде по-ефективна и всеки ще допринесе за опазването на околната среда, в която живеем. С ползването на собствени съдове от отделните домакинства ще се премахне анонимността при изхвърлянето на отпадъците и това ще даде възможност изрядните граждани да бъдат стимулирани.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.