++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

1000 домакинства обхваща разделното събиране на хартиени и пластмасови отпадъци директно от домовете
05.07.2017
В Свиленград проектът за разделно събиране на хартиени и пластмасови отпадъци директно от домовете на хората разширява обхвата си. Вече 1000 домакинства ще разполагат с жълти кофи за събиране на хартия и пластмаса от опаковки.
Преди една година Община Свиленград и Екопак стартираха пилотно проекта с предоставянето на 100 броя жълти кофи за разделно събиране, като бяха обхванати домакинствата на осем улици. За тяхното събиране бе приложен методът „от врата до врата“. Така хората бяха улеснени да разделят сухите отпадъци още на мястото на тяхното генериране. Свиленград е сред няколкото общини в България, където се прилага този нов за страната метод.
Отпадъкът, събран в продължение на една година в жълтите кофи, бе общо 12 000 кг и чист като качество, т.е. само хартия и пластмаса. В резултат на доброто изпълнение и качественото сепариране на отпадъка от свиленградчани Екопак България предостави нови 900 броя жълти кофи за разделно събиране на пластмаса и хартия от домовете на още 65 улици. От 10 юли всяко домакинство ще получи собствена жълта кофа с вместимост 240 л за събиране на пластмасови и хартиени опаковки. Екопак се ангажира безплатно да събира отпадъците от кофите 2 пъти в месеца по установен график. В определен ден и час е желателно гражданите да изнесат кофата пред входната си врата на улицата. Така се избягват максимално загубите от неправомерно вземане на сепариран отпадък от клошари и се улеснява дейността на фирмата, извършваща разделното събиране.
От домакинствата, които се включват в проекта, се очаква да използват жълтата кофа единствено за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци от опаковки съгласно указанията на залепения за него стикер и да следят за опазването на контейнера. В случай, че се установи наличието на друг смесен битов отпадък в кофата, тя няма да бъде извозена. Останалите отпадъци ще се събират както досега - чрез съществуващата система за събиране на смесени битови и зелени отпадъци.
Проектът до момента показа, че се повишава отговорността на гражданите да ползват системите за разделно събиране, развива се екологичната култура и нараства ангажиментът на хората за съхраняването на местната природа.
Увеличаването на количеството разделно събрани отпадъци с 12 000 кг доведе до намаляване на количеството на извозваните отпадъци в регионалното депо в Харманли и разходите за транспортиране и депониране.
Ръководството на общината приканва гражданите отново отговорно да се включат във възможността за повторното ползване на ценни ресурси чрез системата за разделно събиране. Когато всички заедно участват, тя ще бъде по-ефективна и всеки ще допринесе за опазването на околната среда, в която живеем. С ползването на собствени съдове от отделните домакинства ще се премахне анонимността при изхвърлянето на отпадъците и това ще даде възможност изрядните граждани да бъдат стимулирани.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.