++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

„Стожери на духовността. Религиозните и образователни институции на тракийските българи” е новата книга за историята на Свиленград на местния Исторически музей
16.01.2018
Излезе от печат новото издание на Исторически музей Свиленград. Книгата „Стожери на духовността. Религиозните и образователни институции на тракийските българи” беше представена от директора на музея Елена Митева и уредника д-р Стефан Димитров. Сборникът, който е четвъртото издание на местния музей, бе отпечатан след спечелен конкурс на Министерството на културата. Той включва изследвания на български учени, музейни специалисти и краеведи, посветени на двата големи символа на духовността на тракийските българи – православната вяра и стремежът към светска просвета.
Книгата се състои от 2 части – изследователска и документална. В първата част са представени научните доклади от ІV-та национална конференция на тема „ Църковното и образователно дело в Тракия ХV-ХІХ в.”, инициирана от музея и проведена в Свиленград. Във втората част на сборника е намерил място дареният на музея и съхраняван в продължение на близо осем десетилетия непубликуван ръкопис „Свиленград в миналото” на одринския училищен инспектор Георги Фотев, който е с важна документална и мемоарна стойност за историята на региона. Научната част на сборника се състои от 16 студии и статии, които обхващат широк кръг от проблеми, обединени от темата за развитието на църковното и образователно дело в Одринска Тракия и в Свиленград. Сред техните автори са авторитетни историци от БАН и различни университети като проф.д.и.н. Светлозар Елдъров, проф. д-р Цонка Каснакова, доц. Тодор Радев, д-р Ваня Стоянова, д-р Калина Пеева и др., от регионални музеи - д-р Красимира Узунова, д-р Виолета Костова, както и местни краеведи - Атанас Куманов, Коста Льондев и др.
От 2011 г. насам Исторически музей Свиленград издаде три сборника с научни студии и статии, посветени на историческото минало и културните традиции на Свиленград и региона. В тях са включени доклади от няколко научни конференции, организирани от музея за празника на Свиленград. В момента за печат се подготвят още три научни издания.
„През 2011 г. организирахме за първи път историческа конференция в Свиленград в чест на празника на града, разказа Елена Митева. Тогава искахме, но не знаехме дали ще се превърне в традиция. Но с подкрепата на кмета на общината Георги Манолов за тези 7 години проведохме тук 6 национални научни форума с участието на учени от БАН и различни престижни български университети. За да съхраним за поколенията научните постижения, изнесени в докладите, ние учредихме и издателство към Исторически музей - Свиленград. Днес вече можем да се похвалим, че издателството е издало три сборника”. Тя припомни, че още през 2011 г. в разговор с проф.Светлозар Елдъров е набелязана значимостта на темата за църковната и образователна институции в Тракия. „За тях трябва да се говори с респект, тъй като те са факторите, които в най-голяма степен допринасят за съхраняването на националната идентичност и духовността на българите”.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.