++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова за приоритетите в бюджет 2018 – интервю за вестник “Мост”
28.02.2018

- Г-жо Костадинова, как бихте определили бюджет 2018?

- Смятам, че един бюджет трябва да бъде балансиран, за да може всички групи от населението да бъдат удовлетворени. Тази година с общ бюджет от 20 471 078 лева акцентираме върху текущите ремонти в читалища в малките населени места, в детски градини и училища в града. Приходите, които имаме и от наеми, и от продажби, ще насочим към поддръжка на тези активи.

- Какви средства са заложени в тази сфера?

- Заложили сме доста голям ресурс - 430 000 лева, като в него влизат ремонти в помещенията и облагородяване на района на детските градини “Слънце”, “Радост”, “Снежанка”, “Зорница”, “Детелина” и детски ясли “Пролет”. Частични ремонти се предвиждат в СУ “Д-р Петър Берон”, I ОУ “Иван Вазов” и НУ “Христо Попмарков”. Отделени са средства за читалищата в селата Мезек, Момково, Левка, Студена, Щит, Сива река, Димитровче и в кв. “Гарата”.

- По време на публичното обсъждане на проектобюджета стана ясно, че през тази година на фокус също ще е инфраструктурата. Какви ремонти са предвидени по улиците на града?


- На първо място, кандидатствали сме по Програмата за развитие на селските райони за цялостен ремонт на улиците “Генерал Скобелев”(от автогарата) до “Сан Стефано”, “Отец Паисий” и “Васил Левски. Те са проектирани и подадени, очакваме одобрение. Ще се извърши подмяна на водопроводната мрежа по тях и по улиците “Тодор Кирков”, “Георги Кирков”, “Комуна” и “Трети март”, за което вече имаме отпуснати 279 000 лева с постановление на Министерски съвет. Очакваме одобрение по програма и за подмяна на водопроводите в селата Левка, Студена, Капитан Андреево и Момково. През тази година се предвижда също разширяване на кръстовището при метан станцията и изграждане на кръгово движение за разтоварване на трафика.

- В бюджета са заложени и средства за облагородяване около междублоковите пространства на санираните жилища в кварталите ”Простор”, “Изгрев” и “Юг”. Какво точно ще включва то?

- Освен озеленяване и изграждане на поливна система в тези квартали предвиждаме и изграждане на детски площадки. Озеленяването и фундамента на площадките ще предостави общината, а оборудването ще е от дарения, включително и от “Екопак”.

- Възможно ли е да възникне проблем с паркирането на автомобилите на живущите в тези райони след облагородяването на пространствата?

- Проблемът с паркирането в Свиленград като цяло е много сериозен. Специално в тези квартали обаче се предвижда премахване на сглобяемите гаражи. По този начин ще се разшири площта и ще бъдат обособени паркоместа. Предвижда се увеличаване на паркоместата и в други райони на града.

- През 2017 година един от основните приоритети на общинска администрация бе повишаването на събираемостта на приходите от данъци и такси. Каква е равносметката?

- Справката за събраните недобори показва, че имаме един много добър процент приходи от данъци. От данък за недвижими имоти и такса битови отпадъци имаме събрани задължения от минали години на стойност 257 000 лева, а за превозните средства от минали години са събрани 186 000 лева. Смятам, че благодарение на мерките, които сме предприели, имаме доста висок ръст на събираемост.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.