++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Община Свиленград ще извършва самостоятелно дейността по сметосъбиране
01.08.2018
Община Свиленград поема самостоятелно дейността по сметосъбирането. На 8 август изтича договорът с фирмата, която от 15 години извършваше тази услуга. Промяната става с решение на Общинския съвет след направен от администрацията анализ на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване.
„Искаме да постигнем оптимизиране на разходите и по-високо качество на услугата „чистота” в града и селата, каза кметът на общината инж. Георги Манолов. Когато общината извършва самостоятелно сметосъбиране и сметоизвозване ще се действа много по-оперативно и съобразно необходимостта на момента, без да сме зависими от графици и възможности на външен изпълнител.”
Досегашната фирма при последното извозване на отпадъците ще събере своите съдове за смет. На тяхно място Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” вече е раздало на домакинствата в Свиленград 2 300 нови кофи с обем 240 л, които са общинска собственост с инвентарен номер.
Предстои поставянето на 320 контейнера в жилищните квартали и до многофамилните жилищни сгради.
След 5 август ще пристигнат и контейнерите по селата. През есента ще бъдат доставени и 300 броя специални метални съдове за сгур.
Общинското предприятие вече разполага с три нови сметосъбиращи автомобила и от 9 август започва да извършва тази услуга по график.
След като общината бе една от първите, която успешно въведе рециклирането на пластмасови и хартиени опаковки, предстои да изгради по европейски проект компостираща станция и да бъде въведен ред и график за събиране на зелени маси и биоразградими отпадъци. Всичко това ще доведе до намаляване на депонираните в Харманли отпадъци и ще даде възможност за запазване нивата на такса битови отпадъци.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.