++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кметът Георги Манолов и министър Нено Димов подписаха договор за финансиране на проект за превенция на наводнения на стойност 1 000 000 лева
13.02.2019
1 000 000 лева получи Свиленград за проект за превенция на наводнения и обезопасяване на язовир „Келанджика”. На официална церемония днес в Министерството на околната среда и водите кметът на Свиленград Георги Манолов и министър Нено Димов подписаха договора за финансиране от 1 000 000 лева на проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика”. Средствата се отпускат от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, Процедура №BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения”, приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца. Проектът на община Свиленград цели подобряване на техническото състояние на язовир „Келанджика”, който се намира в землището на село Димитровче. Под язовира са разположени селата Генералово и Капитан Андреево и ГКПП с РТурция.
С изпълнението на проекта водното съоръжение ще бъде приведено в изправно техническо състояние. Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова шахта на основния изпускател и възстановяване на кубичната решетка на входната шахта. Ще се изгради нов преливник – профил с бързоток и енергогасител. Ще се извърши почистване на откосите от прораснали дървета и храсти. За осигуряване на безпрепятствено пропускане на водните маси ще се почисти от храстова и дървесна растителност 500 м участък след язовирната стена и ще се разшири и укрепи речното легло. За превенция на наводнения и управление на риска ще се изградят контролно-измервателна система за следене на хоризонтални и вертикални премествания на язовирната стена и оповестителна система, която да следи водните нива в реката, непосредствено след язовира. Изграждането на оповестителна система на територията на община Свиленград ще е част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма на XIV Международен фолклорен фестивал "Песни и танци без граници",  на който Свиленград ще бъде домакин от 14 до 16 юни 2019 г.

Втори фестивал на балканската култура и кулинария "СВИЛЕНГРАД МЕЗИ" ще се проведе в Парк "Младежки" от 13 до 16 юни 2019 г. Вход свободен.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.