++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Благоустрояването на парк „Сухата река” ще бъде довършено по проект на общината
20.06.2019
В зелена зона с детски екокътове и места за отдих ще се превърне парк „Сухата река” в частта му от ул. „Васил Левски” до ул. „Хр.Шишманов” по проект на общината. Така ще бъде довършено благоустрояването и озеленяването на тази централна зелена зона, което започна с друг проект на общината през 2011 г. със средства от Програмата за развитие на селските райони. По същата програма общината обнови и озелени и парк "Младежки" през 2015 г.
Проектът „Green Urban Territory – better place to live” и акроним GUT-BPL, включва партньорство между четири бенефициента: община Свиленград като водещ партньор по проекта, община Любимец, община Волви - Република Гърция и НПО DIMOSSINETERISTIKI EVROS S.A- Република Гърция. Безвъзмездната финансова помощ е по Програма за сътрудничество „INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”. Общата стойност на проекта е 1 139 772,90 евро, като от тях 542 489,34 евро определят бюджета на община Свиленград. Проектното предложение беше подадено през месец април 2016г.
Проектът е насочен към създаването на устойчиви модели за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на състоянието на екосистемите. Едновременно с това се цели осигуряване на по-зелена градската среда за жителите и туристите и тяхното отношение към промяна в посока, водеща до опазване на биологичното разнообразие в ежедневната им дейност.
На територията на община Свиленград и община Любимец се предвижда благоустрояване на зелени площи, които да осигуряват среда, съчетаваща биоразнообразието и зоните за отдих. Най-голямата зелена площ, включена в проекта, е парк „Суха река” в частта от ул. „Васил Левски” до ул. „Хр.Шишманов”. Основните дейности, които се предвиждат са - изграждане на детски екокътове за различни възрасти, фитнес на открито, алеи, поливна система, монтиране на соларно парково осветление.
В с. Левка, с. Мезек, кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград и по околовръстното на ул. „Сан Стефано” са предвидени дейности по озеленяване.
В проекта са предвидени различни видове проучвания като основа за изготвяне на Съвместна стратегия за устойчиво развитие на региона, която да обхваща опазването на биоразнообразието и начини за развитие на транспорта, туризма и селското стопанство, които да не нарушават съществуващите екосистеми.
Демонстрационните мерки от страна на гръцките партньори са свързани с намаляване на въглеродните емисии от транспорта в градската среда. Гръцките партньори ще закупят 72 велосипеда като 12 от тях ще бъдат електрически, заради които ще се пригодят и две станции за захранване. Закупените велосипеди, ще се използват като средство за екологичен обществен транспорт, ще бъдат свързани с разработено мобилно приложение, позволяващо да се определи най-екологичният маршрут.
В проекта са заложени различни дейности за информация и комуникация: създаване на уебсайт, поставяне на информационни табели и провеждане на обучения и срещи с различните целеви групи по проекта.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.