++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци бе направена днес в землището на Свиленград
18.07.2019
Първа копка на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за територията на Община Свиленград бе направена днес в землището на Свиленград, в местността Деветте чуки. След църковното освещаване от архиерейския наместник отец Константин, първата копка направиха кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов, ръководителят на проекта инж. Иванка Димитрова и координаторът Светлана Динкова.
Официалната церемония се организира по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-Свиленград”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0010-С-01. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Приоритетна ос „Отпадъци”. Бенефициент е Община Свиленград. Общата стойност на проекта е 3 564 395,85 лева, от които от Европейския фонд за регионално развитие 2 284 730,03 лева и национално съфинансиране 403 187,65 лева. Съфинансирането от Община Свиленград е 876 478,17 лева. Срокът на изпълнение е 24 месеца. Главна цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци от Община Свиленград чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
На общински терен от 12 дка ще бъде изградена и въведена в експлоатация модерна инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. Тя ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва население от 22 500 души. В обекта ще се обособят площадка за приемане на биоотпадъците, където те ще бъдат раздробявани и смесвани, и площадка за зреене на отпадъка. Ще бъде изграден навес за стационарно барабанно сито и склад с навес за съхранение на готовия компост. Ще се изгради офис с оборудване. Районът ще бъде ограден с ограда с портална врата. Ще се постави осветление и видеонаблюдение. Ще се оформи паркова зона. Съпътстващата инфраструктура към инсталацията включва изграждане на довеждащ път, поставяне на електрозахранване с трафопост, изграждане на помпена станция и напорен водопровод.
Очаква се екплоатацията на компостиращата инсталация за Община Свиленград да доведе до намаляване на общото количество депонирани битови отпадъци на Регионалното депо в Харманли от 7 796 тона на година до 4 921 тона, а общото количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от 5 110,78 тона на година да намалее до 3 325,63 тона.
Това е дълго чакан за реализиране проект с голям ефект върху жителите на общината. Същинската експлоатация на инсталацията ще започне през 2020 година, обяви в словото си инж. Иванка Димитрова.
В приветствието си към гостите на церемонията кметът инж. Георги Манолов отбеляза важността на проекта за здравето на хората, чистотата на природата и размера на таксата битови отпадъци. Този проект е част от цялостен процес за превръщането на Свиленград в по-чисто място за живеене, каза той. Процесът започна много по-рано с рекултивирането на старото депо за битови отпадъци, с разделното събиране на отпадъците, с изграждането на екокътове. Настоящият проект вече е по-висока степен на действие и мислене в тази сфера. Тук зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт компост за наторяване или това е т.нар. кръгова икономика и показва идеята на общината за оползотворяване на отпадъците. Видяхме от примера на италиански общини, че те са постигнали това за 10 години, важното е да има постоянство. Този проект е тежък и реализацията му няма да е лесна, но аз вярвам в екипа и му пожелавам успех, завърши словото си инж. Манолов.
На церемонията присъстваха заместник-кметът на Община Любимец Илия Илиев, директорът на Регионалното депо в Харманли Даниела Борисова, директорът на ЕVN Пеньо Стойков, представители на екологичната организация „За земята”, представители на природозащитната организация „Зелени Балкани”, представители на НПО „Инициатива за Свиленград” и НПО АКРИЛ, членове на Консултативния съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград, граждани и медии.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.