++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Великденски фотоконкурс "Пролет, младост, красота" - регламент
29.03.2017
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
И
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
О Р Г А Н И З И Р А Т
ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:
„ПРОЛЕТ, МЛАДОСТ, КРАСОТА”
Конкурсът се обявява във връзка с предстоящите
Великденски празници в Община Свиленград
РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА
1. Цел:
Настоящият фотоконкурс се организира, за да се даде възможност на всички млади любители на фотографията да покажат и демонстрират своите заложби в създаването и заснемането на качествени фотографии, като се популяризира техния интерес и хоби.
2. Условия на конкурса:
2.1 Фотоконкурсът се организира в три категории:
пейзажна фотография, портретна фотография и макрофотография.
2.2 В него имат право на участие младежи на възраст до 29 год.
2.3 Няма такса за участие.
2.4 Фотографиите трябва да са направени в периода 01 април – 30 април 2017 г. на територията на България.
2.5 Участниците могат да изпращат снимки в една, две или във всички посочени категории, като общият им брой не може да надвишава 6/шест/снимки.
2.6 Крайният срок за изпращане на фотографиите на посочения по-долу адрес е 20:00 ч. на 30 април 2017 год.
2.7 Фотографиите трябва да отговарят на следните изисквания и критерии:
• Формат jpeg;
• Няма ограничения във вида на техниката, с която е направено изображението;
• Няма ограничения в обработката на снимките;
• Изпратените снимки трябва да имат заглавие и/или кратко описание, в което се посочва къде точно е правена снимката в България /до 20 думи/.
• Големината на снимката не трябва да е по-малка от 3 МВ с резолюция 2048 х 1536. Максимална големина до 36 МВ.
3. Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, съдържащи надписи, графики или дати. Целта на конкурса е участниците да покажат снимки, които се доближават максимално до естествената среда, в която са заснети.
4. Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми.
5. Само фотографии, които отговарят на условията в настоящия регламент, могат да спечелят конкурса. Снимките ще бъдат оценявани от жури, в което участват членове на МКБППМН и фотографи с опит. Критерии за оценка:
• Доколко снимката отговаря на темите и посочените категории;
• Фотографско качество – технически качества;
• Визуална привлекателност;
• Художествени качества;
• Композиция на фотографията;
• Креативност.
6. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
7. От посочените категории във фотоконкурса ще бъдат разпечатани 30 бр. снимки във формат 20х30 см и изложени в Арт галерия – Свиленград. През месец май в деня на откриване на изложбата ще бъдат наградени победителите в съответните категории. Точната дата и час на награждаването ще бъдат обявени през месец април във Фейсбук групата: „Хуманитарни дейности Свиленград” и в местните медии.
8. Организаторите си запазват правото да присъдят и допълнителни награди.
9. Конкурсните снимки не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на фотоконкурса, както и правото на промени в регламента.
10. Награди за победителите в съответните категории: Грамоти и фотографски принадлежности.
11. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Собственикът на снимката дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса. С изпращане на снимка за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
Фотографиите за участие в конкурса придружени от трите имена, дата на раждане и телефон за обратна връзка на участника се изпращат до 20:00 ч. на 30 април 2017 г. по електронната поща, на адрес: prolet.mladost.krasota@gmail.com или на електронен носител на място, на адрес:
Гр. Свиленград, 6500
Бул.”България” №32
Общинска администрация, Дирекция „Хуманитарни дейности”
Тел: 0379 74329
Стая 321
Димитър Чокоров


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Заповед във връзка с провеждане на празнично шествие на 24.05.2018г.

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Покана за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

РЕГЛАМЕНТ НА ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 08.06.2018 г. - 10.06.2018 г.

Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.