++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Великденски фотоконкурс "Пролет, младост, красота" - регламент
29.03.2017
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
И
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
О Р Г А Н И З И Р А Т
ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:
„ПРОЛЕТ, МЛАДОСТ, КРАСОТА”
Конкурсът се обявява във връзка с предстоящите
Великденски празници в Община Свиленград
РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА
1. Цел:
Настоящият фотоконкурс се организира, за да се даде възможност на всички млади любители на фотографията да покажат и демонстрират своите заложби в създаването и заснемането на качествени фотографии, като се популяризира техния интерес и хоби.
2. Условия на конкурса:
2.1 Фотоконкурсът се организира в три категории:
пейзажна фотография, портретна фотография и макрофотография.
2.2 В него имат право на участие младежи на възраст до 29 год.
2.3 Няма такса за участие.
2.4 Фотографиите трябва да са направени в периода 01 април – 30 април 2017 г. на територията на България.
2.5 Участниците могат да изпращат снимки в една, две или във всички посочени категории, като общият им брой не може да надвишава 6/шест/снимки.
2.6 Крайният срок за изпращане на фотографиите на посочения по-долу адрес е 20:00 ч. на 30 април 2017 год.
2.7 Фотографиите трябва да отговарят на следните изисквания и критерии:
• Формат jpeg;
• Няма ограничения във вида на техниката, с която е направено изображението;
• Няма ограничения в обработката на снимките;
• Изпратените снимки трябва да имат заглавие и/или кратко описание, в което се посочва къде точно е правена снимката в България /до 20 думи/.
• Големината на снимката не трябва да е по-малка от 3 МВ с резолюция 2048 х 1536. Максимална големина до 36 МВ.
3. Не се допускат следните обработки на снимката: фотоколажи, снимки, съдържащи надписи, графики или дати. Целта на конкурса е участниците да покажат снимки, които се доближават максимално до естествената среда, в която са заснети.
4. Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми.
5. Само фотографии, които отговарят на условията в настоящия регламент, могат да спечелят конкурса. Снимките ще бъдат оценявани от жури, в което участват членове на МКБППМН и фотографи с опит. Критерии за оценка:
• Доколко снимката отговаря на темите и посочените категории;
• Фотографско качество – технически качества;
• Визуална привлекателност;
• Художествени качества;
• Композиция на фотографията;
• Креативност.
6. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.
7. От посочените категории във фотоконкурса ще бъдат разпечатани 30 бр. снимки във формат 20х30 см и изложени в Арт галерия – Свиленград. През месец май в деня на откриване на изложбата ще бъдат наградени победителите в съответните категории. Точната дата и час на награждаването ще бъдат обявени през месец април във Фейсбук групата: „Хуманитарни дейности Свиленград” и в местните медии.
8. Организаторите си запазват правото да присъдят и допълнителни награди.
9. Конкурсните снимки не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на фотоконкурса, както и правото на промени в регламента.
10. Награди за победителите в съответните категории: Грамоти и фотографски принадлежности.
11. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване. Собственикът на снимката дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса. С изпращане на снимка за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.
Фотографиите за участие в конкурса придружени от трите имена, дата на раждане и телефон за обратна връзка на участника се изпращат до 20:00 ч. на 30 април 2017 г. по електронната поща, на адрес: prolet.mladost.krasota@gmail.com или на електронен носител на място, на адрес:
Гр. Свиленград, 6500
Бул.”България” №32
Общинска администрация, Дирекция „Хуманитарни дейности”
Тел: 0379 74329
Стая 321
Димитър Чокоров


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.