++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обява за работа към Община Свиленград - четири свободни позиции
06.04.2017
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
І. Уредник в Исторически музей - Свиленград
1.Изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Образование: Висше; степен - Бакалавър/Магистър;
1.2.Специалност - археология, история, етнография или музеология
1.3.Компютърна грамотност
1.4.Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
1.5.Владеенето на чужд език е предимство.

2.Кратко описание на длъжността:
Подпомага директора при разработването на годишни и перспективни планове за фондова, събирателска, научно–изследователска, експозиционна, образователна, научно–популяризаторската и културно–информационна дейност; Издирва движими и недвижими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания и попълва колекциите на фондовете на музея; Участва в научни експедиции и теренни проучвания; Участва и/ или сам изготвя научна документация за проведените теренни проучвания и своевременно я предава, съгласно нормативните документи; Участва в идентификация на движими културни ценности и/или вещи, които могат да се определят като културни ценности, придобити от музея в резултат на теренни проучвания, дарения, откупки и други, съгласно Закона за културното наследство и поднормативни актове; Участва във фондови комисии към Исторически музей – Свиленград; Извършва регистрация /инвентиране/ в поверения му фонд на новопостъпили музейни ценности, придобити или предоставени на музея;
3.Необходими документи:
1.Заявление /свободен текст/
2.Професионална автобиография- европейски формат /CV/
3.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
4.Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация /при наличие на такива/
5.Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІІ. Технически ръководител в Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”

1.Изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Образование: Средно специално
1.2. Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж по специалността

2. Кратко описание на длъжността:
Организира дейностите в звеното /обекта или част от него/ и ръководи организацията на труда. Осигурява изпълнението на работите в съответствие с утвърдените графици и необходимото качество. Контролира техническата и оперативната подготовка за работа в обекта.

3. Необходими документи:
1. Заявление /свободен текст/
2. Професионална автобиография- европейски формат /CV/
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност /при наличие на такива/
5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІІІ. Шофьор на товарен автомобил в Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване”
1.Изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Образование: Средно
1.2. Друга квалификация: Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория „С”
1.3. Валидно удостоверение за психологическа годност.
1.4. Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж по специалността

2. Кратко описание на длъжността:
Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на предприятието маршрути. Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростна кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара. Получава заверени пътен лист и разписание. По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата. При необходимост проверява състоянието на автомобила и товара и отстранява възникналите повреди. Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове.

Необходими документи:
2.1. Заявление /свободен текст/
2.2. Професионална автобиография- европейски формат /CV/
2.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
2.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност
2.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


ІV. Шофьор на автокран / репатриращ автомобил/
1.Изисквания за заемане на длъжността:
1.1.Образование: Средно
1.2. Друга квалификация: Свидетелство за правоспособност за управление на МПС, категория „С”, призната правоспособност за упражняване на професия- машинист на кран стрелови тип, монтиран на автомобил- степен ІІ за кранове с товароподемност до 16 тона, по реда на Наредба №1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товаро- подемни кранове и подвижни работни площадки.
1.3. Валидно удостоверение за психологическа годност.
1.4. Професионален опит: минимум 2 години трудов стаж по специалността

2.Кратко описание на длъжността:
Управлява автокран /репатриращ автомобил/ като товари, превозва и разтоварва автомобили до наказателния паркинг. Осъществява управление на ходовото, повдигателното, въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения. С помощта на товаро-захватните съоръжения повдига, премества, спуска и застопорява премествания автомобил върху платформата на крана при спазване на изискванията и технологичните инструкции. Проверява състоянието и правилното закрепване на стрелата, контролира функционирането на устройствата за безопасност. Следи за спазване на капацитета, който автокранът може да премества и не го надвишава.

3. Необходими документи:
1. Заявление /свободен текст/
2. Професионална автобиография- европейски формат /CV/
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност
5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
V. Място на подаване: Сградата на Общинска администрация, гр.Свиленград, бул.”България”32, в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани.
VІ. Срок за подаване на документи: до 28.04.2017год.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Заповед във връзка с провеждане на празнично шествие на 24.05.2018г.

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Покана за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

РЕГЛАМЕНТ НА ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 08.06.2018 г. - 10.06.2018 г.

Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.