++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Ново ръководство в помощ на фермерите представя БДЗП на информационна среща на 11 април в ОбА-Свиленград
07.04.2017
Българското дружество за защита на птиците(БДЗП) организира информационни срещи и посещения на примерни пасища за земеделските стопани от района на Сакар.Целта на информационните мероприятия е да се представи „Ръководство за устойчиво управление на постоянно затревени площи в местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“. Ръководството е създадено от Българско дружество за защита на птиците в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“ с експертната помощ на служители, извършващи проверки на място от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция.
Срещата в град Свиленград ще се проведе на 11 април (вторник) от 10.30 часа в Общинска администрация-Свиленград, бул.”България” № 32, ет.2, Малка зала.
Такъв тип ръководство се разработва за пръв път в България и има за цел да събере на едно място и да обясни по нагледен начин изискванията за допустимост,на които трябва да отговарят постоянно затревените площи, така че за тях да се получи подпомагане по схемите и мерките, базирани на площ през програмния период на ОСП 2014-2020 г.
С разработването на ръководството БДЗП цели да се осигури помощ, както за земеделските стопани, които изпълняват поети ангажименти по ПРСР, така и за проверяващите служители на място. То ще е от практическа полза и за лицата, извършващи фотоинтерпретация, и за операторите на Системата за идентификация на земеделските парцели.
След срещата ще се проведе посещение на терен, където ще бъде демонстрирано как се правят проверки за допустимост на място на постоянно затревени площи.
Освен земеделски стопани са поканени и представители от Общински служби по „Земеделие” Тополовград и Свиленград, експерти от Областна дирекция „Земеделие“– Хасково и „Технически инспекторат” към ОД на ДФЗ Хасково.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119)по програмата LIFE на Европейския съюз.

За допълнителна информация:
ЕдитаДифова
БДЗП/ BirdLifeBulgaria
ЕкспретАгроекология
Тел. 0878 599 385
edita.difova@bspb.org


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.