++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Съобщение за стартиране на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“
16.08.2017
Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - BG16RFOP001-2.001-0155 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-1”
Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, с които ще се санират 3 сгради в града.

С официална церемония „Първа копка“, Община Свиленград ще даде началото на мащабен проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в града. Събитието ще се проведе на 18 август 2017 г. от 10:30 часа пред един от предвидените за саниране блокове на ул. „Генерал Скобелев“ № 29.
Проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-1”, се изпълнява по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Стойността му е над 1 млн. лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.
Ръководителят по проекта ще представи основните цели, предстоящите дейности, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати по проекта. Предвидени са строително-монтажни дейности по 3 многофамилни жилищни сгради в града на адрес: ул. "Страшимир Дочков" №18, ул. "Генерал Скобелев" №29 и ул. "Септемврийци" №12.
Поканени са представители на фирмите изпълнители, граждани на Свиленград, пряко заинтересовани от проекта, както и представители на медиите.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

За повече информация по проекта:
Елена Таушанова, ръководител на проекта
Община Свиленград - Възложител
Тел.: 0379 743 31; e-mail: europroject_svgr@abv.bg

За повече информация по подготовката, провеждането и програмата на събитието:
Анелия Генова, „Перфекта Ейджънси“ ЕООД - изпълнител на договор за обществена поръчка относно реализиране на дейности за публичност и визуализация
Тел.: 0894 433 722; e-mail: office@perfectamarketing.com


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ в партньорство с Община Свиленград обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Регламент на Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка" 2018

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.