++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ"
08.03.2018
О Б Я В А

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД
Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302
На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл
и Заповед №292/01.03.2018г. на Кмета на Община Свиленград


ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБТСВЕНОСТ, Отдел „Общинска собственост”, Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” към Общинска администрация – Свиленград.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността /КДА/:
- степен на образование – ВИСШЕ / БАКАЛАВЪР
- професионален опит – 1 ГОДИНА
- ранг – V МЛАДШИ
- Области на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
Аграрни науки и ветеринарна медицина
- Професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Растениевъдство, Животновъдство, Горско стопанство.
3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:
- длъжността се заема по служебно правоотношение и кандидатът трябва да отговаря на условията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
4.Начин на провеждане на конкурса :
4.1. Решаване на тест;
4.2. Интервю.
5.Кандидатите да представят следните документи:
5.1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
5.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС вр. чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител;
5.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/;
5.4. Копия от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и правоспособност;
5.5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
Забележка: Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Място на подаване на документите: Сградата на общинска администрация-Свиленград, гр.Свиленград, бул.”България”32, ст. 303
7. Срок за подаване на документите: 14 дни от датата на публикуване на настоящата обява /чл.10а, ал.1, т.4 от ЗДСл/
8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на партерния етаж в сградата на ОбА– Свиленград и на електронната страница на Община Свиленград.
9. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Длъжността е свързана с осъществяване на дейности по управление и разпореждане на общинска земеделска, горска и водна собственост.
- Извършва дейностите, свързани с управление на общинския поземлен и горски фонд .
- Организира и контролира дейността по провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, както и процедури по разпределения на пасища и мери на животновъди на територията на общината.
- Организира и контролира дейността по провеждане на търгове за продажба на земеделски земи.
- Подготвя преписки за принудително прекратяване на договори, заповеди за изземване, заповеди за обезщетение, преписки за събиране на задължения по съдебен ред.
- Извършва проверка на земеделски имоти с установяване на състоянието им, както и случаите на неправомерното им ползване.

10. Основната месечна заплата се определя съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За повече информация относно конкурса - телефон 74303.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 21 за опзване на околната среда на територията  на Община Свиленград

Съобщение за оповестяване

Съобщение за оповестяване

Покана за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград за 2019 год.

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.