++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

ОбА обявява свободно работно място за: Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ”
05.02.2019
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за:
Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ” в Отдел „Устройство на територията”, Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията”.
1. Минимални изисквания за длъжността:
Образование: Висше - бакалавър
Области на висше образование: Технически науки; Стопански и правни науки;
Минимален професионален опит: не се изисква

2. Длъжността се заема по трудово правоотношение, при непълно работно време - 4 часа.

3. Кратко описание на длъжността:
- Основна цел на длъжността: Упражняване на контрол по законността на строителството на територията на Общината.
- Области на дейност: Проверка по законността на строителните обекти. Изготвяне на преписки и актове за премахване или узаконяване на незаконните обекти. Кореспондиране с органите на строителния надзор и контрол /ДНСК, РДНСК/ в предвидените по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/ случаи.

4. Необходими документи:
1. Заявление в свободен текст, в което да са посочени електронната поща и/или телефон за връзка;
2. Автобиография;
3. Диплома за завършено образование;
4. Други - по преценка на кандидатите.

5. Срок и място за представяне на документите:
До 17.30 ч. на 12.03.2019 г. в Център за административно и информационно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация - Свиленград или на електронната поща на адрес: ch_resursi@svilengrad.bg

6. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

7. За допълнителна информация:
тел: 0379/74303 Цветелина Андреева - Н-к отдел „ЧРАИО”


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Документи за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.