++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград
20.06.2019
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона предучилищното и училищното образование
и Заповед № 900/14.06.2019 г.


О Б Я В Я В А М


І. Конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на Детска градина «Радост» Община Свиленград, с адрес гр. Свиленград, ул. ”Иларион Макариополски” № 8.

ІІ. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинската детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията, отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти, за цялостната административно-управленска дейност на детската градина, както и за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства.

ІІІ.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани;
2. Длъжността ДИРЕКТОР на общинска детска градина може да се заема и от:
• Граждани на други държави членки на ЕС;
• Чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;
• Продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;
• Дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
3. Да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" /съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, б) от Закона за висшето образование/ или "Магистър" и професионална квалификация "учител" и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детска градина, за която кандидатстват;
4. Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО ;
6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;
7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката - чл. 215, ал. 1, т. 3 от ЗПУО;
8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 и т. 3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в двугодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
9. Да притежават знания и умения за управление на човешките ресурси;
10. Да притежават компетентности по прилагането на информационните и комуникационните технологии;
11. Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното образование и в областта на трудовото законодателство;
12. Да притежават умения за работа в екип;
13. Да притежават добра езикова култура.
Владеенето на чужд език и компютърна грамотност са предимство.

ІV. Необходими документи:
1. Заявление до кмета на община Свиленград за допускане до конкурс (по образец);
2. Документ за самоличност (копие);
3. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, учителска правоспособност (копия), документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива (копия);
4. Автобиография (европейски формат), попълнена на компютър, подписана от кандидата;
5. Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен и учителски стаж (копие);
6. Свидетелство за съдимост – оригинал (в срок на валидност);
7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата, във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на общинска детска градина – оригинал;
8. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболявания по чл. 2 от Наредба №4 от 24.10.2016 г. – оригинал;
9. Медицинско удостоверение, удостоверяващо, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване – оригинал;
10. Декларация (по образец).
11. Други документи – копия от сертификати за завършени курсове и др.

Всички копия на документи се заверяват собственоръчно от кандидата.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията на документите, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях.
Подаването на документи става лично или чрез упълномощено лице в срока и мястото, определени в настоящото обявление.
Определеното за приемане на документите лице ги завежда във входящ регистър, за което издава на приносителя документ.
Не се приемат за участие в конкурса и съответно връщат незабавно на кандидатите документи, които са подадени след изтичане на крайния срок за получаване.

V. Начин на провеждане на конкурса
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
Първи етап – допускане по документи;
Втори етап – писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността;
Трети етап – събеседване.
2.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
5.Писменият изпит включва 30 (тридесет) затворени въпроса тестови задачи, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета, касаеща функционирането на общинската детска градина и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността ДИРЕКТОР на общинска детска градина.
6.Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7.След приключване на втория етап комисията проверява писмените работи и председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до събеседване кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часа на провеждането му.
8.Събеседването се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.
9.Председателят на конкурсната комисия, преди започването на събеседването, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
10.Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
• Компетентност по прилагането на действащата нормативна уредба в системата на предучилищното образование и задължителната документация в детската градина;
• Компетентност по правата и задълженията на директора като орган на управление за детската градина, за която кандидатства;
• Компетентност относно правомощията на директора като работодател в съответствие с трудовото законодателство;
• Компетентност по съставянето на бюджета на детската градина и законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
• Компетентности – комуникативни, стратегически, лидерски, аналитични, работа в екип.

VІ. Срок и място за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите, в срок до 22.07.2019 год. включително, всеки работен ден от 8.00 до 17.30 ч.
Документите се подават в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Комплектът документи и Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в сградата на Общинска администрация Свиленград, бул. „България” №32, в Центъра за информационно обслужване на гражданите. Могат да бъдат изтеглени и от електронната страница на Община Свиленград от раздел „Актуално”.
За информация и справки: Дирекция „Хуманитарни дейности”, стая 318, тел. 0379 318, e-mail: obrazovanie@svilengrad.bg, в срока за подаване на документи.
Информация, относно провеждането на конкурса ще бъде публикувана в сайта на Община Свиленград или на местата за информация на гражданите във фоайето на първи етаж в сградата на Общинска администрация.


ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ (п)
Кмет на Община Свиленград

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.