++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ
29.08.2019г.
Съобщение
От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:

• Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


Необходими документи за включване и предоставяне на механизма лична помощ по закона за личната помощ


• Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител следните документи:

• Заявление-декларация по образец, съгласно приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ;

• Документ за самоличност (за справка);
• Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

Заявлението- декларация по чл.13, ал.1 от Закона за личната помощ за включване в механизма лична помощ, заедно с приложените към него документи, се подават до Кмета на общината по настоящия адрес на лицето с увреждане.


Необходими документи за включване и предоставяне на механизма лична помощ

Лицата, желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания:
• Да не са поставени под запрещение;

• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ

Необходими документи за заемане на длъжността:

• Заявление–декларация по образец, съгласно приложение №4 към чл.6, ал.3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, подадено до Кмета на съответната община;
• Автобиография;
• Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудов договор;
• Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
• Декларация за съгласие за предоставяне, обработване и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на механизма лична помощ.

• Документ за самоличност, който се връща веднага;

• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства. Копие от документа се съхранява в трудовото досие на работника или служителя.

• Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца


• Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършили 16 г., или е на възраст от 16 до 18 г.


Необходими документи


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.