++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Αριθ. B1.12.01/14.03.2011 „Ανάδειξη και προβολή των παλαιών λουτρών στη διασυνοριακή περιοχή‘‘ στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας     ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,,

  English
Untitled Document Untitled Document Untitled Document

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση  της  διασυνοριακής περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας διασφαλίζοντας την περιφερειακή συνοχή και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος καθορίζονται ως: η Ενίσχυση της  ελκυστικότητας της περιοχής με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βελτίωση των δομών προσβασιμότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας και η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους.

Επικεφαλής εταίρος στο έργο-Δήμος Διδυμοτείχου, Ελληνική Δημοκρατία

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου- 1 140 560.00 €
Συνολικός προϋπολογισμός του Βούλγαρου εταίρου- Δήμος Σβίλενγκραντ-263 036.75€


Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου αριθ. В1.12.01/14.03.2011 ’’Ανάδειξη και προβολή των παλαιών λουτρών στη διασυνοριακή περιοχή‘‘ στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας     ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013’’ , το οποίο υλοποιείται με την χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβούλιου ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,, και χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον εθνικό προϋπολογισμό των συμμετεχουσών χωρών.
Η όλη ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αναλαμβάνει το Δήμο Σβίλενγκραντ και αυτό το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαχειριστικής αρχής.

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Обява за стартиране на процедура за набиране на предложения за финансова подкрепа на местни инициативи, съгласно Правилника за организацията, дейността и управлението на общински фонд за подкрепа на местни инициативи в Община Свиленград

Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Регламент на Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка" 2018

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.