++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Αριθ. B1.12.01/14.03.2011 „Ανάδειξη και προβολή των παλαιών λουτρών στη διασυνοριακή περιοχή‘‘ στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας     ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,,

  English
Untitled Document Untitled Document Untitled Document

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση  της  διασυνοριακής περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας διασφαλίζοντας την περιφερειακή συνοχή και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα. Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος καθορίζονται ως: η Ενίσχυση της  ελκυστικότητας της περιοχής με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βελτίωση των δομών προσβασιμότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, η εγκαθίδρυση δικτύων συνεργασίας και η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους.

Επικεφαλής εταίρος στο έργο-Δήμος Διδυμοτείχου, Ελληνική Δημοκρατία

Συνολικός προϋπολογισμός του έργου- 1 140 560.00 €
Συνολικός προϋπολογισμός του Βούλγαρου εταίρου- Δήμος Σβίλενγκραντ-263 036.75€


Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου αριθ. В1.12.01/14.03.2011 ’’Ανάδειξη και προβολή των παλαιών λουτρών στη διασυνοριακή περιοχή‘‘ στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας     ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013’’ , το οποίο υλοποιείται με την χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβούλιου ‘‘Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013,, και χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον εθνικό προϋπολογισμό των συμμετεχουσών χωρών.
Η όλη ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αναλαμβάνει το Δήμο Σβίλενγκραντ και αυτό το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαχειριστικής αρχής.

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

"Европа на колела - XVII Международна колообиколка България-Гърция-Турция"

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 21 за опзване на околната среда на територията  на Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.