КОНТАКТИ  
     
 

гр. Свиленград, община Свиленград

бул България 32

 

e-mail: ipgvr_svgr@abv.bg

Тел. 0379 743 55

 

Арх. Анастас Карчев- Ръководител проект

Тел. 0379 743 55

 

Светлана Петева-Панайотова- Координатор проект

Тел. 0379 743 22

 

Мара Анастасова- счетоводител проект

Тел. 0379 743 77

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Този продукт е създаден в рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свиленград”, процедура - Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие BG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този продукт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.