++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Община Свиленград придвижва България в посока нулеви отпадъци
14.06.2019
Свиленград вече е на картата на Zero Waste Europe – Европейска мрежа за нулеви отпадъци (ZWE): https://zerowasteeurope.eu/2019/06/svilengrad-municipality-moving-bulgaria-towards-zero-waste/. Това е европейско признание за Свиленград, която е първата община в България, възприела подхода Нулеви отпадъци, за да се придвижи към кръгова икономика. Градът се отличи като новатор в опазването на околната среда чрез различни методи и проекти, затова бе поканен да се включи в Европейската мрежа за нулеви отпадъци от екологично сдружение За Земята - българския член на Европейската мрежа за нулеви отпадъци. Организацията има за цел общините, които са част от нея, да постигнат под 100 кг смесени отпадъци на човек годишно, докато останалите се използват повторно, компостират и рециклират.
“Тази новина ни зарадва много и сме сигурни, че амбицията и усилията на Свиленград ще вдъхновят още български общини да се включат към Европейската мрежа за нулеви отпадъци и да се превърнат в пример на Балканите и отвъд.”, казва Есра Тат, директор на Европейска мрежа за нулеви отпадъци.
"Свиленград е пионер в разделното събиране на отпадъците в България. Ние сме първата община въвела метода разделно събиране „от врата до врата” с цел улеснение на гражданите и постигнахме много добри резултати и по-чиста околна среда.", заяви инж. Георги Манолов - Кмет на Община Свиленград. Реализираният с Екопак проект предостави на 1000 домакинства индивидуални жълти контейнери за хартия, пластмаса и метал, което направи възможно жителите на града да разделят сухите отпадъци от опаковки още на мястото на тяхното образуване. Тази стъпка намали депонираните отпадъци с над 69 тона. Предвижда се 100% от еднофамилните жилища да бъдат обхванати от тази система.
“Често страдаме от предразсъдъка, че разделното събиране не може да се случи на нашите ширини. Свиленград разбива на пух и прах този мит. Вярваме, че постигнатото не е чудо, а резултат от умно планиране, отлична разяснителна кампания, много труд и желание. Според нас опитът трябва да послужи за пример на други общини, убеждавайки ги, че успехът е възможен.”, казва Евгения Ташева от ЕС “За Земята”.
Най-зелената община за 2017 г. в конкурса на „Екопак България“ стимулира разделното събиране чрез иновативен проект за преодоляване на анонимността на замърсителите чрез въвеждане на електронен достъп до системата за разделно събиране на отпадъци. С децата от детските градини се работи като се изграждат мини зелени екокътове, където им се разяснява разделното събиране, превръщайки ги в посланици на инициативата. Пилотно се изградиха и три площадки "Зелен екокът" до многофамилни жилищни сгради, а достъпът до тях е чрез електронни чипове единствено от живущите там. Успоредно с намаляване на депонираните отпадъци, градската управа завърши и проект за рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци, чийто терен от 60 дка вече е залесен. В момента общината работи по проект за изграждане на модерна инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци с капацитет 3 000 тона годишно. Следващите стъпки в дългосрочния план за Нулеви отпадъци на общината са свързани с текстилните и със строителните отпадъци, както и въвеждане на разделно събиране и в селата.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.